PHẬT PHÁP TẠI GIA

Phật Pháp, Tâm Linh & Tịnh Độ Tông

PHẬT HỌC

“ Khế lý, khế cơ „ từ cho Người bắt đầu, hay đã có căn bản, cho đến nâng cao trình độ tâm linh

VI DIỆU PHÁP

Lộ trình tâm thức từ trong tiền kiếp, mang đến hiện kiếp, rồi đi đến hậu kiếp, là Luân hồi sanh tử. Bao nhiêu trạng thái tâm đã tạo ra, tức đã gieo nhân (chủng tử) thiện hay bất thiện để rồi phải gặt nhận quả báo.

PHẬT PHÁP & THỰC HÀNH

Chánh Hạnh với “ Kinh Điển Tam Thừa „ từ Nguyên Thủy, đến Đại Thừa, rồi kết vào Nhất Thừa là Thành Phật. Phụ Hạnh là Nghi Lễ.

PHẬT GIÁO

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

là Thầy của Thiên, Trời và Người. Nay là PL 2563 tức TL 2019, còn Phật Đản thì PL 2643, cho dù thời gian hay không gian có sai khác đi, nhưng Thánh Giáo Lượng của Ngài luôn vẫn thường còn, thường lạc, thường vững, thường thịnh hành trong thế gian.

KHỔ

Do thường gieo nhân tốt/xấu, thiện/ác, thiện trí/bất thiện trí trong từng sát na, không biết ngừng nghĩ, không gián đoạn. Khổ sanh, Khổ tồn tại và Khổ diệt!

VÔ NGÃ và VÔ THƯỜNG

Theo hình tướng, sự vật thì Thật có đó, nhưng cũng chỉ là GIẢ CÓ mà thôi! 

Đủ duyên thì kết hợp, hết duyên thì tán!

NIẾT BÀN

Chỉ có người nào nghiệm chứng được sự thanh tịnh, an lạc của Niết bàn thì chỉ một mình kẻ đó biết được sự huyền diệu của nó mà thôi. Là Chân đế vô vi. Là Thật Thường, Lạc, Ngã, Tịnh !

KHÔNG

Tất cả là do nhiều yếu tố, thích ứng mà tạo thành, cho nên không có Thực Thể của vật đó. Là chẳng phải thật, không có tự tánh, là Không Có Thật!

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn Tánh và Tướng.

Phẩm VI: ☀️Phẩm hiền trí☀️

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 76. Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chổ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo[…]

Read more

Phẩm V: 📌Phẩm ngu si

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 60. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt; Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh pháp. 60. Mất[…]

Read more

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man Thông thường nói ba thời là đầu[…]

Read more