PHẬT PHÁP TẠI GIA

Phật Pháp, Tâm Linh & Tịnh Độ Tông

PHẬT HỌC

“ Khế lý, khế cơ „ từ cho Người bắt đầu, hay đã có căn bản, cho đến nâng cao trình độ tâm linh

VI DIỆU PHÁP

Lộ trình tâm thức từ trong tiền kiếp, mang đến hiện kiếp, rồi đi đến hậu kiếp, là Luân hồi sanh tử. Bao nhiêu trạng thái tâm đã tạo ra, tức đã gieo nhân (chủng tử) thiện hay bất thiện để rồi phải gặt nhận quả báo.

PHẬT PHÁP & THỰC HÀNH

Chánh Hạnh với “ Kinh Điển Tam Thừa „ từ Nguyên Thủy, đến Đại Thừa, rồi kết vào Nhất Thừa là Thành Phật. Phụ Hạnh là Nghi Lễ.

PHẬT GIÁO

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

là Thầy của Thiên, Trời và Người. Nay là PL 2563 tức TL 2019, còn Phật Đản thì PL 2643, cho dù thời gian hay không gian có sai khác đi, nhưng Thánh Giáo Lượng của Ngài luôn vẫn thường còn, thường lạc, thường vững, thường thịnh hành trong thế gian.

KHỔ

Do thường gieo nhân tốt/xấu, thiện/ác, thiện trí/bất thiện trí trong từng sát na, không biết ngừng nghĩ, không gián đoạn. Khổ sanh, Khổ tồn tại và Khổ diệt!

VÔ NGÃ và VÔ THƯỜNG

Theo hình tướng, sự vật thì Thật có đó, nhưng cũng chỉ là GIẢ CÓ mà thôi! 

Đủ duyên thì kết hợp, hết duyên thì tán!

NIẾT BÀN

Chỉ có người nào nghiệm chứng được sự thanh tịnh, an lạc của Niết bàn thì chỉ một mình kẻ đó biết được sự huyền diệu của nó mà thôi. Là Chân đế vô vi. Là Thật Thường, Lạc, Ngã, Tịnh !

KHÔNG

Tất cả là do nhiều yếu tố, thích ứng mà tạo thành, cho nên không có Thực Thể của vật đó. Là chẳng phải thật, không có tự tánh, là Không Có Thật!

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn Tánh và Tướng.

🔊Lê Anh Tú với ☸️ pd Thích Minh Tuệ ☸️

Một công dân Việt Nam tự phát nguyện 💖, tự hành Giới 💖 theo gót chân Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời đại ngày nay vào thế kỷ 2️⃣1️⃣[…]

Read more

Hiểu sai ý nghĩa về Mạnh Thường Quân

40 views Jul 12, 2021 Hiểu sai ý nghĩa về Mạnh Thường Quân | Awareness SAMON ( upload 12.07.2021) SAI LẦM KHI SỬ DỤNG TỪ MẠNH THƯỜNG QUÂN https://thuvienhoasen.org/p23a36258/sai-lam-khi-su-dung-tu-manh-thuong-quan (07/07/2021)[…]

Read more

🔔 Quy Y Tăng 🔔 

Viên ngọc 💎 thứ ba của Tam bảo là Tăng hay Tăng già : Tăng già phiên âm từ tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa dịch là “hòa hợp chúng”, hay “đoàn thể hòa hợp”. 💯 Tăng[…]

Read more