Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha) 🌈

ĐẠO PHẬT

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha) 🌈

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn TánhTướng.

Mọi thứ đều có 2 mặt

Nói theo thuật ngữ triết học hiện đại thì Tánh là bản thể của muôn vật trong vũ trụ, Tướng là hiện tượng của muôn vật trong vũ trụ. Trong Phật pháp gọi Tánh là Pháp Tánh, hoặc Chân Như bổn tánh, gọi Tướng là Pháp Tướng, tức là những thứ y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới.

Nhập tri kiến Phật

Nói cách khác, đối với bản thể, hiện tượng, đương nhiên kể cả tác dụng của toàn bộ vũ trụ, nhân sinh, Phật đều thấu hiểu triệt để, không có một pháp nào Ngài chẳng hiểu rõ; vì thế gọi là Phật

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert