Monat: Oktober 2019

ĐẠO PHẬT

Sám Hối

Sám Hối 🙏

Khó được thân người; khó được nghe Phật Pháp. Nay được thân người, phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Thật thà tu hành! Những vị ở Trời tuy hưởng phước đức, song hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Ðối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi,…
Read more

Khai, Thị, Ngộ, Nhập

Khai, Thị, Ngộ, Nhập 🙇

Phật và Tổ đã „Khai“, đã „Thị“ , nay Tự ta ngộ, rồi Tự ta thâm nhập vào! Tự cột, tự gỡ! Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở. Dùng Tánh, dùng Thức có khác Kẻ biết nghe, khai thị mới có ích. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng.…
Read more

Thời đại nay đã không như xưa nữa!

Thời đại nay đã không như xưa nữa! 👆👇

Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Mỗi ngày che mất Tánh Phật! Thời xưa, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Thời nay, thầy giáo bản thân không làm xong (không đủ đức độ). Cũng như Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Nương…
Read more

Tánh Phật 👌

là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. 1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️ Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai…
Read more

Tam vô lậu học

Tam học👍

Theo Phật phải học Phật, học Phật có ba môn: “Giới, Ðịnh, Huệ”, giống như 3 chân cái đỉnh trầm, gãy một chân thành đồ vô dụng; người tam học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ 3 môn áp dụng vào đời sống của mình và của người, gọi là thành…
Read more

Pháp Giới

Pháp Giới ☀🌛🌏

„10 Pháp Giới“. Trong vũ trụ này có 10 Pháp Giới: 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa ngục. „100 Pháp Giới“. Mỗi một Thực Tướng tạo ra được đủ 10 Pháp Giới. Mỗi một Pháp Giới phải có…
Read more

Tứ Vô Ngại Biện

Tứ Vô Ngại Biện 💫

là 4 món vô ngại biện tài. Thật Sự hiểu thấu, Như sự việc đang là! Thứ nhất là Nghĩa Vô Ngại, hoàn toàn thông đạt đạo lý, không chướng ngại. Đây là điều thứ nhất, trọng yếu nhất trong Tứ Vô Ngại Biện. Những đạo lý thế gian và xuất thế gian đều hiểu…
Read more

Cứu Cánh Giác

Cứu Cánh Giác 😍

tức Trí ngầm hợp Lý, Thỉ và Bổn chẳng hai. Năng và Sở bình đẳng Năng Chứng Trí và Sở Chứng Lý là một, chẳng phải hai. Đấy là Cứu Cánh Giác, là thành Phật. Nói “thành Phật” chính là thành tựu Cứu Cánh Giác, thật sự giác ngộ. Khi mê, toàn mê! 👹 Hiện…
Read more

Bổn Giác😇

là Lý được chứng. Bổn Giác là trí huệ Bát Nhã chúng ta sẵn có. Nói cách khác, ai nấy đều có Bổn Giác. Bất giác👺 Bổn Giác bị mê, biến thành Bất Giác ( chẳng biết, tưởng là đúng, ngỡ là đúng ).Phàm phu bất giác. 🤯 Tâm này là Phật😶 Do chúng ta…
Read more

Thỉ Giác 😶

“Thỉ” (始) là bắt đầu, tức là quý vị bắt đầu giác ngộ. Vì sao Thỉ Giác của chúng ta là Tương Tự Thỉ Giác, chứ không phải là Thỉ Giác thật sự? Còn thoái chuyển Tương Tự Thỉ Giác vẫn là Thỉ Giác chân thật, chẳng phải là giả, chẳng qua là thời gian…
Read more