Nhị giác 😇

ĐẠO PHẬT

Nhị giác 😇

Nhị giác

là Tự Giác và Giác Tha.

Thành tựu

Tự Giác lẫn Giác Tha đều viên mãn thì gọi là Giác Mãn. Giác Mãn cũng có mức độ khác nhau.

Quả Vị có khác tùy Nhân tu tập

Ví như quả vị Phật trong Tứ Giáo đều gọi là Giác Mãn; [quả vị Phật trong] Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo tuy gọi là Giác Mãn, nhưng hoàn toàn chẳng phải là thật sự viên mãn.

Chỉ có quả vị Phật trong Viên Giáo mới là thật sự viên mãn.

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert