Pháp Giới ☀🌛🌏

ĐẠO PHẬT

Pháp Giới ☀🌛🌏

Pháp Giới

„10 Pháp Giới“. Trong vũ trụ này có 10 Pháp Giới: 1 giới Phật và 9 giới chúng sinh là: Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa ngục.

„100 Pháp Giới“. Mỗi một Thực Tướng tạo ra được đủ 10 Pháp Giới. Mỗi một Pháp Giới phải có 10 mầm mống pháp giới ở trong, thế là 10 pháp giới mà thành ra 100 Pháp Giới. (1x10x10=100)

„10 Như Thị“. Tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạt cứu kính đẳng ( cái gì cũng có gốc, có ngọn, từ gốc đến ngọn đều rốt ráo bình đẳng (xem Kinh Pháp Hoa)

„1’000 Cái Như Thị“. Mỗi một Pháp Giới lại có 10 Cái “ Như Thị – Đúng Như Thế „. 100 Pháp Giới thành ra 1’000 Cái Như Thị.(10X100=1000)

Như Thị: Diệu lý của Thực Tướng từ xưa đến nay vẫn như như chẳng hề biến đổi, nên gọi là NHƯ. Y vào Thực Tướng và phải hiện ra Thế Đế, nên gọi là THỊ.

NHƯ THỊ là trạng thái của Thực Tướng nó phải Như Như Thế Thế!

Thế giới là thời gian và không gian 🌏

Tam Thế

Quả đất vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác thành ra nó có 3 đời: đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi nó là Thế.

10 Phương

Quả đất ở trong hư không, chung quanh nó là 10 phương: Ðông, Tây, Nam, Bắc, Ðông Nam, Tây Nam, Ðông Bắc, Tây Bắc, thượng và hạ; phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là Giới.

Vô thường, Khổ, Vô ngã, Không ⚪️

Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn ở khắp thập phương nên gọi nó là “thế giới”.

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert