Tam học👍

ĐẠO PHẬT

Tam học👍

Tam vô lậu học

Theo Phật phải học Phật, học Phật có ba môn: “Giới, Ðịnh, Huệ”, giống như 3 chân cái đỉnh trầm, gãy một chân thành đồ vô dụng; người tam học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ 3 môn áp dụng vào đời sống của mình và của người, gọi là thành Phật.

Đồng 1 Thể!💫

Học Phật tới đích thâm truyền, chỉ cần hiểu suốt chính nghĩa một câu này, được đầy đủ 3 môn Giới, Ðịnh, Huệ: “Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, ai cũng thành Phật”.

Nếu ta áp dụng vào đời sống của ta và của muôn loài, ta có 4 thực hiện:

1) Ta thấy ta với mọi loài là bình đẳng (Câu này là đã phát ra trí tánh bình đẳng )

2) Ta không dám xâm lăng áp bức sát hại một loài nào, dù là loài rất nhỏ mọn (Câu này là đã đủ giới luật rồi)

3) Ta giữ được định tâm bình đẳng đối với ta và đối với mọi loài (Câu này là đã được nhất tâm bất loạn )

4) Ta có tánh Phật, mọi loài cũng có tánh Phật, ta thành Phật, mọi loài cũng thành Phật (Câu này là đã đủ trí tuệ đại quang minh đại bình đẳng)

Tự thanh tịnh, bình đẳng, giác!🌞

Mắt thấy thế, tâm biết thế, là mắt Phật, tâm Phật đấy rồi, còn phải tìm đâu nữa. Một người thấy và biết như thế là người siêu phàm thoát tục, người xuất gia, xuất thế, người thành Bồ Tát, thành Phật. Khế Kinh gọi là “người chính biến tri”.

Tự tâm vọng động, phân biệt, chấp trước!👹

Trái lại, kẻ nào không thấy, không biết như thế gọi là kẻ tà kiến, tà tri, là phàm phu si ám, là chúng sinh mê muội trong 7 Thú: Thiên, tiên, nhân, a tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục.

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert