Tánh Phật 👌

ĐẠO PHẬT

Tánh Phật 👌

tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên.

1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️

Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai cũng là Phật; lẽ dĩ nhiên không còn ai xâm lăng, áp bức, sát hại. Lẽ dĩ nhiên tai nạn chiến tranh phải tuyệt dứt, hạnh phúc, hòa bình phải trở lại. Và lẽ dĩ nhiên không còn có những thế giới và những căn thân của chúng sinh trong 9 pháp giới, chỉ còn một thế giới Cực Lạc với một loại thân vô lượng thọ, vô lượng quang (Amita) mà thôi.

Cực khổ!🥶 hay Cực lạc!🥰

Ðó là công nghiệp Tịnh Ðộ hóa cái thế gian này mà người theo đạo Phật phải làm ngay. Sự nghiệp Tịnh Ðộ hóa thế gian ô trược này mà không thành thì sự học Phật của mình chưa có gì, vì mình chưa đủ Giới, Ðịnh, Huệ, chưa hiểu Phật tánh là gì, chưa thực hiện được chính nghĩa bình đẳng của Phật.

Phát Bồ Đề Tâm😇

Học Phật cần phải hiểu tánh Phật, cốt để hiểu biết tánh của mình, tánh của người, tánh của muôn vật, muôn pháp trong vũ trụ vô biên (tự giác, giác tha). Mình sở dĩ hiểu biết sáng suốt như thế, là bởi tánh Phật của mình nó hiểu biết.

Bất nhất, Bất nhị!⚪️

Phật đáp:“Tất cả chúng sanh, tất cả chư Phật cùng có chung một Phật tánh; nhưng Phật tánh chẳng phải một, chẳng phải hai, Phật tánh bình đẳng, giống như hư không“.                                                                                                

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert