Monat: November 2019

ĐẠO PHẬT

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (2/4)⭐️

Phát Bồ Đề Tâm của Chủ và Bạn 💫 Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu, là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mà nguyện thề cứu độ, cũng là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của hàng Thánh Chúng đã chí thành…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (1/4) 🌞

4 Món Ba La Mật 🍀 Ở cõi Cực Lạc, những lối đi ở bốn bên bờ ao thất bảo (tứ biên giai đạo), là sự hợp thành của 4 chất báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê, biểu trưng cho sự thành tựu trang nghiêm công đức Giới – Niệm – Định – Huệ…
Read more

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?⭐️

Vì Chúng Sanh! Cõi Cực Lạc có được là vì 48 đại nguyện của ngài Bồ Tát Pháp Tạng (tức là Đức Phật A Di Đà), đã lấy công đức đạo hạnh và trí huệ của chính mình để thành tựu nên sự trang nghiêm như thế, không ngoài mục đích vì thương xót và…
Read more

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

Đức Phật A Di Đà (Amita) 🙏

Đức A Di Đà thành Phật từ đó cho đến nay đã trải qua được 10 kiếp, tức là đã trên 13 tỷ năm của thế giới Ta Bà nếu tính theo đại kiếp. 🌟 Đại Sự Nhân Duyên với Chúng Sanh Đức Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amita) là vị giáo chủ của…
Read more

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Hãy thành tâm Niệm Phật và chỉ biết Niệm Phật) 🙏 Đệ tử chúng đẳng, chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Từ Tôn, Đại Từ Đại Bi. Nguyện thứ 1: Cõi nước không có ác đạo Nguyện thứ 2: Chẳng đọa đường ác Nguyện thứ 3: Thân đều như Kim Sắc Nguyện thứ 4: Đủ…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 2/2 ) 🙏

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải trải rộng 4 thứ tâm vô lượng, một cách chân thật từ chính tự tâm, từ cõi lòng lân mẫn của chính mình, vào từng câu Phật hiệu A Di Đà. Trên…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 1/2)🙏

Có Trí, Tín, Nguyện, Hạnh – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát khởi tín tâm vững và chắc, mở rộng niềm tin để nhận hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt Lý và Sự, nghĩa là phải tin chắc rằng có cõi Cực Lạc của…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2) 🙏

Khuyên phát nguyện Vãng Sanh lần thứ II Xá Lợi Phất ơi! Ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lời khuyến tín của Chư Phật ở Phương Đông Xá Lợi Phất ơi! Như ta ngày nay khen sự…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2) 🙏

Kỳ Viên Đại Hội Ðúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Ðộc, có những cây của Thái Tử Kỳ Ðà. Thanh Văn Chúng Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng, có một ngàn hai trăm năm mươi vị.…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more