Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

ĐẠO PHẬT

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛

Danh Hiệu Phật như mặt trời vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát sáng thiện căn cho nhân gian. 🌞

Danh Hiệu Phật như kình ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ não, mà chẳng bị sóng dữ phiền não chôn vùi cuốn lấp. 🐳

Danh Hiệu Phật như giống chắc thật vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu.🌱

Danh Hiệu Phật như trận mưa lớn, vì khiến cho hạt giống Bồ Đề nẩy nở, sinh sôi. 💦

Danh Hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh pháp. ☘

Danh Hiệu Phật như nước Cam Lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch. 🍀

Danh Hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp. 🔥

Danh Hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng hết tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, và biên kiến.💨

Danh Hiệu Phật như tuệ nhãn xuyên thấu mọi pháp và thấy rõ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở. 👀

Danh Hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát Sơ Phát Tâm nhanh chóng tới Phật Địa. 🚛

Danh Hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sinh không còn sợ hãi, bất an. 👌

Danh Hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ, vì giúp chúng sinh tu tập và khai phát vô lượng tam muội. 🏯

Danh Hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát Sơ Phát Tâm, vì luôn chứa nhóm và lưu bố hết thảy Bồ Tát Hạnh. 🎀

Danh Hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở, và sinh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sinh. 💝

Danh Hiệu Phật như Kim Cang Bất Hoại, lại có thể đập vỡ cả các pháp hữu lậu. 💎

Danh Hiệu Phật là vị thuốc A Già Đà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sinh. 🏆

Danh Hiệu Phật như Liên Hoa, vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian.🌻

Danh Hiệu Phật như voi chúa hùng dũng, có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm. 🐘

Danh hiệu Phật như hạt châu Ma Ni, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sinh nghèo khó, làm cho họ được phước đức và trí tuệ.🌟

Danh Hiệu Phật như Thủy Thanh Châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sinh tử. ☀️

Danh Hiệu Phật như Ba Mươi Hai Tướng TốtTám Mươi Vẻ Đẹp của Đức Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Giác; Do đó, tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán… 💫

Danh Hiệu Phật như Pháp Thân Bất Tư Nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sinh.✨

Danh Hiệu Phật như Báo Thân Bất Tư Nghị, vì luôn sinh ra vô lượng vi trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sinh. 💓

Danh Hiệu Phật như Hóa Thân Bất Tư Nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.🐉

Danh Hiệu Phật là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo Thân Viên Mãn Lưởng Túc của Giác Quả. 💖

Danh Hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hoá Thân Tùy Nguyện Vãng Sinh của Chư Vị Thượng Thiện Nhân khắp mười phương thế giới. 🙏

Danh Hiệu Phật chính là cõi Cực Lạc vì Tự Thân Trang Nghiêm và Tự Tánh Trang Nghiêm. 🎪

Danh Hiệu Phật chính là Ba Đời Mười Phương Chư Phật, vì A Di Đà tức là Pháp Giới Tạng Thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp Thân của Ba Đời Mười Phương Chư Phật. 👼

Phải nói rằng: Danh Hiệu Phật tức chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, khai thị vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt tư duy và mô tả. ✨ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert