YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 1/2)🙏

ĐẠO PHẬT

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 1/2)🙏

Thế nào là Sám Hối?

Có Trí, Tín, Nguyện, Hạnh

– Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát khởi tín tâm vững và chắc, mở rộng niềm tin để nhận hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt Lý và Sự, nghĩa là phải tin chắc rằng có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, tin có cõi Tịnh Độ nhiệm mầu trong tâm của người niệm Phật. Tin vào lý nhân quả, tin vào luật luân hồinghiệp báo. Giữ vững niềm tin thiết thakiên cố, tinh tấn chấp trì danh hiệu Phật, trong tất cả mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, không chán mỏi, không hoài nghi, không mong cầu, không buông lơi. 🌷

Phát khởi 10 Thứ Tâm

– Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát khởi dũng mãnh 10 thứ tâm vô thượng thù thắng, đó là Tín tâm, Thâm trọng tâm, Hồi hướng phát nguyện tâm, Xả ly tâm, An ổn tâm, Hộ giới tâm, Đà ra ni tâm, Ba la mật tâm, Bình đẳng tâm, Phổ hiền tâm. Tức là phải tu tạo công đức trí huệ và phẩm hạnh trên cả 2 mặt Thiện nghiệpTịnh nghiệp. 🌼

Ứng xử thiện lành với Vật

Thiện nghiệp là năng làm các điều lành, ngăn ngừa và trừ diệt những điều ác, luôn nắm giữ 10 thiện nghiệp trên cả 3 bình diện Thân Khẩu Ý, thực hành bố thí, buông xả, tha thứ, nhẫn nhục, phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng, tu tập Bát Chánh Đạo, học hiểu Tứ Diệu Đế, thường xuyên sám hối để tu sửa tâm tánh, dũng mãnh tu tập theo hạnh của Phậtchư đại Bồ Tát, thực hành các pháp Lục Độ Ba La Mật, không ngừng nghỉ tự độđộ tha, nhận hiểu và tu tập theo 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. 🌻

Tu tâm

Tịnh nghiệp là giữ tâm ý cho thanh tịnh, bằng cách trì niệm câu Phật hiệu A Di Đà suốt đêm ngày 6 thời, để chuyên nhất tâm tưởng, dứt trừ mọi vọng niệm điên đảo, cắt đứt vòng dây trói buộc của Vô Minh và Tham Ái. 🌸

Phát Nguyện Vãng Sanh về Cõi Cực Lạc A Di Đà

– Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Phát nguyện phải chân thành, với tất cả nghiêm kínhthiết tha, ghi nhận sâu xa điều nguyện ước ấy ở trong lòng, ngày đêm tưởng nhớ đến các cõi lành và các điều lành, có như vậy thì mới có thể cảm ứng được sự gia trì hộ niệm của chư Phật, của các vị Thiên Long hộ thể, và tương ứng với bản hoài của đức Phật A Di Đà (còn tiếp) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert