YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 2/2 ) 🙏

ĐẠO PHẬT

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 2/2 ) 🙏

Thế nào là Sám Hối?

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả

– Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải trải rộng 4 thứ tâm vô lượng, một cách chân thật từ chính tự tâm, từ cõi lòng lân mẫn của chính mình, vào từng câu Phật hiệu A Di Đà. Trên từng mỗi tiếng niệm Phật, người niệm Phật phải trải rộng tâm Từ của mình đến tất cả chúng sanh bình đẳng, trải tâm Bi đến những chúng sanh đang đau khổ, trải tâm Hỷ đến các loài đang vui sướng, trải tâm Xả đến những người mình yêu thích hoặc ghét bỏ. Và câu Phật hiệu phải được niệm từ trong chính tự tâm, vững vàng và nghiêm cẩn, để chuyên nhất tâm tưởng, làm phương tiện trừ diệt mọi tà ý, dục niệm sinh khởi trong từng mỗi phút giây của cuộc sống. Đó là thể hiện 4 đức tánh liên hoa: vi, diệu, hương, khiết trong câu Phật hiệu A Di Đà. 🌞

Tâm chân chánh và đại viên

Điều quan trọng của pháp niệm Phật là phải phát khởi tâm chân thành trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, với tất cả sự nghiêm kính từ ái, nhẹ nhàng lan tỏa một cách Ba La Mật đến tất cả mọi chúng sanh, vì mỗi chúng sanh trên thế giới nầy đều có tánh Phật và tất cả là những vị Phật sẽ thành trong tương lai. 👼

Hồi hướng đến Chúng Sanh, Bồ Đề và Pháp Giới

Người niệm Phật phải chân thành hồi hướng tất cả công đức về Cực Lạcchúng sanh muôn loài. 🙏

Phản văn, văn tự tánh

Một điều rất quan trọng là trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải lắng tâm để nghe tiếng niệm trong tâm cho rõ ràng, nghe cho phân minh từng chữ một. Niệm từng chữ và phải chắc từng chữ. 👂

Dốc lòng gột sạch

Nghiêm cẩn hành trì như thế thì mới có thể điều phục được tâm ý và diệt trừ mọi vọng tưởng đảo điên. Đó là yếu chỉ thọ trì theo tinh thần lý nghĩa của bản kinh A Di Đà. (hết) 💯 💝

Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert