Đức Phật A Di Đà (Amita) 🙏

ĐẠO PHẬT

Đức Phật A Di Đà (Amita) 🙏

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

Đức A Di Đà thành Phật từ đó cho đến nay đã trải qua được 10 kiếp, tức là đã trên 13 tỷ năm của thế giới Ta Bà nếu tính theo đại kiếp. 🌟

Đại Sự Nhân Duyên với Chúng Sanh

Đức Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amita) là vị giáo chủ của thế giới Tây phương Cực Lạc, là người đã phát thệ 48 lời đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà có hào quang sáng chói vô cùng nên gọi là Vô Lượng Quang (Amitabha), và ngài sống lâu vô lượng vô số kiếp nên gọi là Vô Lượng Thọ (Amitayus). Những người được sanh về cõi nước Cực Lạc của ngài cũng đều có thọ mạng rất lâu dài, vì vậy đức Phật đó có tên hiệu là A Di Đà. Trước khi thành Phật, đức A Di Đà là Bồ Tát Pháp Tạng, đã theo tu học với đức Như Lai Thế-Tự-Tại-Vương. Trong đời quá khứ, ngài là vua Vô Tránh Niệm, nước San Đề. 🙏

Thầm hợp Diệu Đạo, khéo Nhập Vô Sanh

Ánh sáng của đức Phật A Di Đà có thể chiếu soi không ngăn ngại đến tất cả mọi hữu thể và vô thể ở khắp mười phương thế giới. Mười phương (thập phương) là các phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Trên, Dưới, bao quanh cõi Diêm Phù Đề không gian 3 chiều. Diêm Phù Đề là cõi thế gian Ta Bà ô trược mà chúng ta đang sinh sống đây, nằm ở phía Nam của núi Tu Di.💫 🌍

Diệu Pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân

Những người thành tâm chân chánh tu hành đều có thể nhận được ánh hào quang hộ trì của Phật A Di Đà. Với sự cảm ứng nhiệm mầu như thế, người tu chứng Niệm Phật Tam Muội sẽ khai mở tâm thức và thể nhập vào ánh hào quang của Phật A Di Đà. Đấy là chỗ ứng hợp không ngăn ngại, không có chỗ nào bị chướng ngăn (vì vậy nên nói là vô sở chướng ngại).👪 ❤️

Ý nghĩa huyền diệu của 4 chữ A Di Đà Phật:

  • A Di Đà Phật là trí tín nguyện hạnh, từ bi hỷ xả, giới niệm định huệ, vi diệu hương khiết, không tham yêu, không giận ghét, không mê loạn, không sợ hãi, sáng chói vô biên, sống lâu vô cùng, diệu hạnh vô lượng, trí tuệ vô tận.❤️
  • A Di Đà Phật là vô lượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. 🙏
  • A là mười phương tam thế chư Phật trong 3 thời Quá khứ Hiện tại Vị lai.☀️
  • Di là tất cả chư vị Bồ Tát Thánh chúng trong các cõi giới.👼
  • Đà là tất cả 84.000 kinh giáo của đức Như Lai. Phật là tỉnh giác, sáng suốt, từ bi. 👌
  • Biểu hiện 4 đức tánh liên hoa: vi, diệu, hương, khiết.🌼
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert