Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (1/4) 🌞

ĐẠO PHẬT

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (1/4) 🌞

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

4 Món Ba La Mật 🍀

Ở cõi Cực Lạc, những lối đi ở bốn bên bờ ao thất bảo (tứ biên giai đạo), là sự hợp thành của 4 chất báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê, biểu trưng cho sự thành tựu trang nghiêm công đức Giới – Niệm – Định – Huệ của pháp môn Nhất Hạnh Tam Muội.

7 Phần Giác Ngộ 🌷

Có ao bảy chất báu (thất bảo trì) là ao vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, trân châu, mã não. 7 món châu báu nầy, của ao thất bảo ở cõi Cực Lạc, biểu thị cho sự sáng ngời của 7 Phần Giác Ngộ (tức là Thất Giác Chi, còn gọi là Thất Bồ Đề Phần):

 • Quán sát các pháp, biện giải đúng lý nghĩa (trạch pháp)
 • Dũng mãnh tu tập theo chánh pháp (tinh tấn)
 • Vui mừng an trụ nơi chánh pháp (hỷ)
 • Thư thái khinh an trong chánh pháp (lạc)
 • Lìa xa các pháp hư vọng, buông bỏ mọi chấp trước (xả)
 • Nhất tâm an trụ nơi chánh pháp (định)
 • Luôn nhớ tưởng chánh pháp (niệm)

8 Thứ Nước Công Đức 🌈

Trong ao có tám thứ nước công đức (bát công đức thủy), đó là các yếu tố trong sạch, đượm nhuần, mát mẻ, thơm tho, ngon ngọt, êm đềm, giải trừ đói khát, tươi khỏe thân tâm. 8 thứ nước công đức nầy, thể hiện qua 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), tác động vào 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), đưa đến sự vui thích như ý qua 6 yếu tố thọ nhận (lục nhập):

 • Yếu tố sắc nhập: trong sạch
 • Yếu tố thanh nhập: êm đềm
 • Yếu tố hương nhập: thơm tho
 • Yếu tố vị nhập: ngon ngọt
 • Yếu tố xúc nhập: đượm nhuần, mát mẻ
 • Yếu tố pháp nhập: giải trừ đói khát, tươi khỏe thân tâm

8 Thứ Nước Như Ý ✨

8 thứ nước như ý (Như-ý-thủy), tuôn chảy ra từ hạt ngọc Ma Ni của Phật (còn gọi là Như-ý-châu-vương). Mình muốn nước ấy ấm mát, dịu ngọt, nhuần khiết ra sao thì nó sẽ y như vậy trong sự thấy biết cảm nhận của chính mình. Nước nầy chảy qua những cọng sen, lá sen, phát ra những tiếng pháp Ba La Mật rất là mầu nhiệm.

Bát Chánh Đạo ☀️

8 thứ nước công đức nầy, ý nói tự tánh thanh tịnh A Di Đà, biểu trưng cho Bát Chánh Đạo (còn gọi là Bát Thánh Đạo Phần, 8 con đường tu hành chân chánh):

 • Hiểu biết chân chánh (chánh kiến)
 • Suy nghĩ chân chánh (chánh tư duy)
 • Lời nói chân chánh (chánh ngữ)
 • Hành động chân chánh (chánh nghiệp)
 • Sinh sống chân chánh (chánh mạng)
 • Chuyên cần chân chánh (chánh tinh tấn)
 • Nhớ tưởng chân chánh (chánh niệm)
 • Thu nhiếp tâm chân chánh (chánh định)

8 phạm trù trên chia thành 3 nhóm:

 • Giới: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng
 • Định: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định
 • Huệ: chánh kiến, chánh tư duy. (còn tiếp) 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert