Monat: Dezember 2019

ĐẠO PHẬT

Màu sắc của hoa sen

Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

Tứ Vô Lượng Tâm là đây! 💖 Những màu sắc xanh – vàng – đỏ – trắng của hoa sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính.🙏 Thật không thể nghĩ bàn!💭 Các loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên, dù là Bậc A…
Read more

Thân trung ấm

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇 4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm…
Read more

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

Bồ-đề có nghĩa là Chánh giác. 🙏 Thấu rõ! 🔮 Phát Bồ-đề tâm là phát tâm giác ngộ không mê lầm, nhìn thấu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh (chư pháp thật tướng / pháp giới tính) : tất cả sự vật là do “trùng trùng duyên khởi”, sanh diệt biến hóa theo…
Read more

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ 💯💝🌞

Khi niệm Phật đến một trình độ nào đó, người niệm Phật sẽ thấy và hiểu – một cách rất sâu xa – về tất cả mọi sự vật chung quanh, đúng như bản chất thật sự của chúng.⭐️ Tất cả mọi hữu thể là sự kết hợp của vạn duyên, và sự kết hợp…
Read more

10 Thứ Tâm thù thắng

10 Thứ Tâm thù thắng 😃🥰

Đức Phật dạy, muốn niệm Phật đúng phương pháp và tự biết mình chắc chắn sẽ được vãng sanh, thì người niệm Phật phải phát khởi 10 thứ tâm thù thắng như sau: 🙏 – Tín Tâm: 😇 Người niệm Phật phải tin vào lý nhân quả Tin rằng kiếp sống thế gian là vô…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

Thế nào là Sám Hối?🙏

Sám hối là ăn năn và chừa bỏ. Ăn năn về lỗi lầm đã vướng phải, chừa bỏ lỗi nầy trong tương lai, để thân tâm được thanh tịnh trong giờ phút hiện tại. 🙏 Tội từ tâm khởi! Sám hối là phải quyết tâm tu sửa và phải thành tâm lạy Phật cho nhiều…
Read more

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh?🔮🕯🙏

Là 4 món lương thảo (gọi là tứ tư lương: hiểu sâu, tin chắc, nguyện thiết, hành chuyên) rất cần thiết cho người niệm Phật, để dựa theo đó làm phương hướng tu hành. Mỗi món đều cần nhau, nương vào nhau, không thể thiếu bất cứ một món nào. Nếu không hiểu sâu thì…
Read more

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Là luôn nhớ tưởng và xưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mật và khẩn thiết, với tất cả sự thành kính và từ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏 Khế cơ!👌 Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và…
Read more

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

VÃNG SANH ĐỒNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT 🌞 🙏 Chuyển phàm thành Thánh 👼🙏 Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ…
Read more

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã 3 lần khuyến tấn người tu theo pháp Niệm Phật, là phải chí thành phát nguyện sanh về cõi nước đó. Phật đã 3 lần ân cần như vậy, thì mình phải khẩn thành sám hối 3 lần mỗi đêm ngày để sớm tiêu trừ nghiệp chướng,…
Read more