Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (3/4) 💥

ĐẠO PHẬT

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (3/4) 💥

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

6 loài chim: Bạch Hạc (loài hạc trắng), Khổng Tước (loài công), Anh Võ (loài két), Xá Lợi (loài cò), Ca Lăng Tần Già (loài chim kalavinka), Cộng Mạng (loài chim hai đầu), ở miền Trung Ấn Độ, là những giống chim xinh đẹp lạ thường, có rất nhiều màu sắc khác nhau (tạp sắc chi điểu), tiếng hót êm dịu hòa nhã (xuất hòa nhã âm). Nơi cõi Cực Lạc, mọi người nghe được những tiếng chim ấy, đều tăng trưởng vững chắc Bồ Đề Tâm, một lòng tôn kínhnhớ tưởng đến chư Phật, chánh pháp của Phật hàng Thánh Chúng (niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng). 🙏 🦉 🦚

Lục thông 🌈

6 giống chim nầy (lục hóa cầm) được Phật biến hóa ra để nói pháp ở cõi Cực Lạc, biểu trưng cho Lục Thông của Bồ Tát (tức là 6 phép thần thông diệu dụng). Tất cả những người được sanh về cõi nước Phật A Di Đà, có đầy đủ công đức và đạo hạnh, đều có 6 thứ thần thông:

  • Mắt thấy xa ngàn dặm (thiên nhãn thông)
  • Tai nghe xa ngàn dặm và hiểu được tiếng nói của mọi loài (thiên nhĩ thông)
  • Biết được tâm tưởng của người khác (tha tâm thông)
  • Biết rõ được nhiều kiếp trước (túc mạng thông)
  • Biến hoá vô cùng tự tại (thần túc thông)
  • Đoạn dứt tất cả phiền não (lậu tận thông)

Thật Sự Giải Thoát! ❄️

Tuy vậy, mục đích tu niệm không phải là để được các phép thần thông. Mục đích chân chánh của việc niệm Phật là để cắt đứt vòng dây sanh tử luân hồi. Do vậy, khi chấp trì danh hiệu Phật thì phải chấp trì với tâm không mong cầu bất cứ điều gì, đừng quá bám víu để trở thành một cái gì khác lạ, ngay cả quả vị cứu cánh là để đạt được cảnh giới nhất tâm, diệt tận phiền não, tự tại tâm thức, vượt thoát bể khổ trầm luân.(còn tiếp) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert