Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (4/4) ☀️

ĐẠO PHẬT

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (4/4) ☀️

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Luôn tinh tấn và không thoái chuyển 🔥

Bởi vậy, nhờ ở những tiếng pháp như thế, của chim thiêng, của gió ngũ âm, của mành lưới báu, của hàng cây ngọc, của nước công đức, của mưa hoa, của nhạc trời… mà Tâm Bồ Đề của hàng Thánh chúng ngày càng tăng trưởng thêm lên và không bao giờ bị lui sụt trên bước đường tu đạo (đó cũng là ý nghĩa của sự bất thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở cõi nước Cực Lạc).

Thật Thường, Lạc, Ngã, Tịnh! 🌞

Nơi cõi Niết Bàn Tịnh Độ ở phương Tây không có bất cứ một danh từ ác đạo nào có thể được biết đến. Bởi vì các danh từ ác đạo còn chưa có, chưa được biết đến, thì làm gì lại có 3 đường ác của thế giới Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh ở cõi nước đó (vô tam ác đạo).

Chung Nhật Vô Niệm, Chung Nhật Niệm Phật, Chung Nhật Niệm Tâm! 🌟

Đức Phật A Di Đà có được cái quả tốt đẹp ngày hôm nay là bởi cái nhân tốt đẹp của công đức tinh tấn tu hành đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Sự trang nghiêm ở công đức trí huệ đã được dựng lên tại cõi Cực Lạc là các giống chim biến hóa, màu sắc xinh đẹp lạ kỳ, hót ca diễn xướng lên các tiếng pháp vô cùng mầu nhiệm, cùng với gió ngũ âm nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra những thanh âm huyền diệu, mọi người nghe được thanh âm ấy đều phát tâm quy ngưỡng về Tam Bảo.

Y Giáo khởi hạnh, Chấp Trì Danh Hiệu, Nguyện Sanh Tịnh Độ! 💥

Vì vậy, thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà có thể được quán tưởng là một thế giới rất nhiệm mầu, an vui, thành tựu bởi công đức trí huệ, một cõi sáng vĩnh hằng để mọi người cùng nhau đem về đó công đức, tu tạo thêm công đức, góp dựng thêm công đức, và gìn giữ mãi công đức trang nghiêm Cực Lạc như thế. (hết) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert