7 Lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà 🗣😇

ĐẠO PHẬT

7 Lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà 🗣😇

7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà

Đức Phật Thích Ca và tất cả chư Phật 6 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới) đã 7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán, với lời chân thật, về sự phải nên TIN vào bản Kinh A Di Đà, vào pháp môn Niệm Phật, vào công đức trí huệ thành tựu. Chúng ta phải có lòng TIN vững và chắc như thế, thì mới có thể tu trì tinh tấn và có cứu cánh Niết Bàn để hướng nguyện sanh về. 😘

Chư Phật 6 phương cùng khuyến tín và hộ niệm 🗣 🥰

5 vị Phật ở phương Đông và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật A Súc Bệ (chẳng động, chẳng đến, chẳng đi)
 • Phật Tu Di Tướng (tướng tốt như núi Tu Di)
 • Phật Đại Tu Di (đức tướng trùm khắp như núi Tu Di)
 • Phật Tu Di Quang (đức tướng chói sáng như núi Tu Di)
 • Phật Diệu Âm (tiếng nói êm dịu)

5 vị Phật ở phương Nam và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật Nhật Nguyệt Đăng (đức tướng sáng chói như mặt trời mặt trăng)
 • Phật Danh Văn Quang (đức tướng vang dội chói sáng)
 • Phật Đại Diệm Kiên* (phước trí lớn vô biên) * Phật Đại Diệm Kiên ở phương Nam và phương Trên, là các vị Phật phân thân của đức Phật Đại Diệm Kiên.
 • Phật Tu Di Đăng (ánh sáng như núi Tu Di)
 • Phật Vô Lượng Tinh Tấn (tinh tấn viên mãn)

7 vị Phật ở phương Tây và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật Vô Lượng Thọ** (sống lâu vô lượng) ** Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây là vị Phật phân thân của đức Phật A Di Đà.
 • Phật Vô Lượng Tướng (tướng tốt vô lượng)
 • Phật Vô Lượng Tràng (công đức vô lượng)
 • Phật Đại Quang (hào quang diệu dụng)
 • Phật Đại Minh (sáng suốt tột cùng)
 • Phật Bảo Tướng (tướng tốt như châu báu)
 • Phật Tịnh Quang (hào quang thanh tịnh)

5 vị Phật ở phương Bắc và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật Diệm Kiên (phước trí vô lượng)
 • Phật Tối Thắng Âm (âm thanh vi diệu)
 • Phật Nan Trở (không bao giờ bị hư hoại)
 • Phật Nhật Sanh (trí tuệ như mặt trời mới mọc)
 • Phật Võng Minh (trí tuệ sáng ngời như minh châu)

6 vị Phật ở phương Dưới và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật Sư Tử* (lời nói như sư tử rống) * (sư tử rống, ý nói là thuyết pháp tự tại, không chướng ngại, không sợ sệt, như loài sư tử mỗi khi rống lên làm muôn thú đều phải khiếp sợ)
 • Phật Danh Văn (đức tướng vang dội khắp nơi)
 • Phật Danh Quang (hào quang chiếu ngời xa)
 • Phật Đạt Ma (pháp khí trùm khắp)
 • Phật Pháp Tràng (pháp đức vượt hơn tất cả)
 • Phật Trì Pháp (giữ gìn quy luật)

10 vị Phật ở phương Trên và công đức đạo hạnh: 👏

 • Phật Phạm Âm (lời nói thanh tịnh)
 • Phật Tú Vương (chiếu soi như vua tinh tú)
 • Phật Hương Thượng (trí tuệ vượt hơn tất cả)
 • Phật Hương Quang (trí đức ngời sáng)
 • Phật Đại Diệm Kiên* (phước trí lớn vô biên)
 • Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân (đức tướng trang nghiêm như hoa báu muôn màu)
 • Phật Ta La Thọ Vương (kiên cố như vua cây Ta La)
 • Phật Bảo Hoa Đức (phước tướng như hoa báu)
 • Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa (thông suốt vạn pháp)
 • Phật Như Tu Di Sơn (hạnh đức như núi Tu Di)

Thật Sự Chân Tín! 🙌

 • TÍN là nền tảng, là cửa vào của pháp tu Nhất Hạnh Tam Muội.
 • Niềm tin có kiên cốvững chắc là ở sự nương vào ánh sáng trí tuệ của TRI, tức là yếu tố Văn HuệTư Huệ của Tri Thức, hiểu được chánh pháp, nắm giữ được cương lĩnh của đạo, thấu suốt được nghĩa lý của kinh, tinh tấn tu trì đúng theo bản ý của lời Phật dạy.
 • TRI là để hiểu sâu, thấu hiểu được lời Phật dạy.
 • TÍN dựa vào yếu tố TRI, thì niềm tin sẽ càng vững mạnh và bền chắc, làm tăng trưởng 3 yếu tố NIỆM – ĐỊNH – HUỆ.

Tướng lưỡi rộng dài! 🗣🙏

Đức Phật không bao giờ nói dối. Ngài đã vì thương xót chúng sanh mà nói pháp cứu độ nầy. Chúng ta phải nên TIN vào lời dạy của ngàilời tán thán của các đức Phật khác ở khắp mười phương. Hãy tin với niềm tin thật vững chắc (tín), khắc giữ vào trong tâm (thọ), đó là chân chánh tin nhận vậy (tín thọ). 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert