VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

ĐẠO PHẬT

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

VÃNG SANH ĐỒNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT 🌞 🙏

Chuyển phàm thành Thánh 👼🙏

Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu mười thứ trí lực, mười tám pháp bất cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng Đà Ra Ni, vô số tam muội, thần thông du hý, biện tài vô ngại… đầy đủ bấy nhiêu công đức vô lậu của bậc đại Bồ Tát, cho đến khi đắc Quả Phật.

1 Môn chuyên tu, chấp trì Danh Hiệu!🙏

Muốn vãng sanh Cực Lạc thì chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tướng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu Phật tức là niệm pháp thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa, vì ngay nơi danh hiệu A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực… không thể nghĩ bàn!.

Đồng Luân, hợp đạo đồng tình! 🌈🙏

Trong số các Thánh Chúng được sanh về cõi nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, có những vị  thuộc hàng đệ tử Nhất Sanh Bổ Xứ của Chư Phật. Số ấy rất đông, chẳng thể nào tính đếm mà có thể biết được số lượng, bởi vậy nên chỉ có thể nói là vô lượng vô biên a tăng kỳ, có nghĩa là nhiều vô số. Nhất sanh bổ xứ, tức là một đời thành Phật, có nghĩa là một đời hiện tại, khi được vãng sanh cõi Cực Lạc, tinh tấn tu trì, sẽ chứng đắc đạo quả và thành Phật.

Đại Bi Trí Dũng! 💝🙏

Bồ Tát Quán Thế ÂmBồ Tát Đại Thế Chí là 2 vị Đại Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Tiền thân, 2 ngài là anh em và là 2 người con lớn của vua Vô Tránh Niệm (tức là đức giáo chủ A Di Đà Phật trước khi xuất gia). Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí được tôn xưng là Tây phương Tam Thánh. ☸️ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert