Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

ĐẠO PHẬT

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

luôn nhớ tưởngxưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mậtkhẩn thiết, với tất cả sự thành kínhtừ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏

Khế cơ!👌

Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và hợp ứng của người thọ trì. Ở đây, lấy diệu dụng phương cách mặc niệm, vì dễ dàng thu nhiếp tâm và thích hợp cho mọi giới trong mọi hoàn cảnh.

 • niệm trong tâm, không động môi, không phát ra tiếng.
 • Niệm theo phương cách nầy thì mới có thể niệm được nhiều, niệm liên tục và niệm chắc.
 • Niệm trong khi đang làm việc, lúc nghỉ ngơi, khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hoặc đang nằm.
 • Trì niệm với tất cả chân thànhcẩn thiết, trong mọi oai nghi, mọi thời lúcở bất cứ nơi nào. 🙏

Liên tục 24/24 và 7/7🕐

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khi chợt nhớ đến Niệm Phật  thì Niệm ngay. Đừng quá bám níu vào ngoại cảnh mà khắc hứa, chờ hẹn. Ngay cả những khi ăn, uống, tắm, gội, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, lau mặt, tiểu tiện, đại tiện, ở những nơi không được thuận duyên, hoàn cảnh trái nghịch .… người niệm Phật cũng phải cố gắng duy trì tiếng mặc niệm A Di Đà trong tâm tưởng, để việc hành trì không bị gián đoạn. 🙏

Phân minh, rõ ràng!🔆

Trong khi trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải niệm cho rõ ràng từng mỗi chữ. Niệm từng chữ và phải chắc từng chữ.

 • Niệm chữ “A”, tâm nghe rõ ràng chữ “A”. 🙏
 • Niệm chữ “Di”, tâm nghe rõ ràng chữ “Di”. 🙏
 • Niệm chữ “Đà”, tâm nghe rõ ràng chữ “Đà”. 🙏
 • Niệm chữ “Phật”, tâm nghe rõ ràng chữ “Phật”. 🙏
 • Tập trung tâm trí vào chữ Phật ở cuối mỗi câu niệm và cứ như vậy mà tinh tấn trì niệm.
 • Mỗi khi vọng tưởng khởi dậy, đừng bám níu theo nó, đừng để ý đến nó, hãy cứ một lòng thành kính mà niệm Phật, thì mọi vọng niệm sẽ tự nó tự diệt.
 • Khi vọng tưởng đã tan diệt, cũng chẳng cần biết nó đã diệt, người niệm Phật chỉ biết thành tâm niệm Phật.
 • Người niệm Phật phải dựa vào phương cách chú tâm như thế, để phát khởi chánh niệmchuyên nhất tâm tưởng, cố gắng trì giữ liên tục 24 giờ 7 ngày không buông lơi, không giải đãi, không hoài nghi.
 • Trì niệm như thế thì mới có thể đúc thành một khối KIM CANG vữngchắc. 💎

Bội trần hiệp giác! 💖

Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sanh, bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt… mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mãi với danh hiệu A Di Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc, cảm ứng với nguyện lực của đức Phật A Di Đà. 🙏

ĐỪNG XEN TẠP! ❌

Pháp niệm Phật với các pháp tu quán tưởng, quán tượng, thiền tứ niệm xứ, thoại đầu, công án, sổ tức, tùy tức, trì chú mật tông, tri vọng, cũng đừng xen tạp với các danh hiệu của những vị Phật khác, vì sao?

Vì Ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền đã xưng tán:🌞

 • “Danh Hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà tức là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật”.
 • “Danh Hiệu Phật chính là cõi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm”. 
 • Mỗi một niệm mình niệm, thành kính và nhất tâm, là 84.000 ánh hào quang tỏa ra ở nụ sen hóa sanh nơi ao thất bảo.
 • Mỗi một niệm mình niệm, chí thành và nhất tâm, là cả một tầng trời Tịnh Độ diệu mầu chẳng thể nghĩ bàn!. 🙏

Duy Nhất 1 Môn Niệm Phật! 🙌

Hãy chỉ thuần tu một pháp nầy (nhất hạnh), và nghiêm mật chấp trì chỉ một danh hiệu Phật (nhất danh) 24 giờ 7 ngày không chán mỏi, không buông lơi, với tâm tưởng ngày đêm hướng về Phật A Di Đà (nhất hướng). Tinh tấn chấp trì như vậy thì mới có thể đạt được cảnh giới Niệm Phật Tam Muội ngay trong kiếp nầy (nhất niệm). 🙏

Tâm này là Phật, tâm này làm Phật! 🙌

 • Những khi thiền hành, sẽ là thiền hành niệm Phật.
 • Những khi ngồi thiền, sẽ là tọa thiền niệm Phật.
 • Những khi kinh hành, sẽ là kinh hành niệm Phật.
 • Những khi nằm ngủ, sẽ là ngọa thiền niệm Phật.
 • Những khi lạy Phật, sẽ là lạy Phật niệm Phật.
 • Những khi sám hối, sẽ là sám hối niệm Phật.
 • Những khi làm việc, sẽ là làm việc niệm Phật.
 • Những khi nghỉ ngơi, sẽ là nghỉ ngơi niệm Phật.
 • Những khi thở vào và thở ra, sẽ là thở vào và thở ra danh hiệu Phật.
 • Nghiêm mật và cẩn thiết chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật như thế, gọi là “chân chánh chấp trì danh hiệu Phật” , đó chính là duy tâm tịnh độ. 🙏

1 Đời Thành Phật! 🏆🥇

Nếu ai đã có lòng tin, đã quyết tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật cho được Nhất Tâm Bất Loạn, để cầu vãng sanh Cực Lạc, thì hãy tinh tấn kiên trì bám giữ pháp môn nầy cho đến trọn đời. 🙏

Pháp Nhị Lực 💞🔄

Bởi vậy, pháp niệm Phật A Di Đàpháp tối hậuvào thời kỳ Mạt pháp, có công năng mầu nhiệm và diệu dụng vô biên bất khả tư nghì, là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh nơi cõi thế gian Ta Bà. 🙏

Chuyển 8 Thức thành 4 Trí!💥

Bồ Tát Quán Thế Âm nói: 🌞 “Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm rong ruổi theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào Chân Tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng Tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện Chân Như Tánh. Chính nó thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, toàn thể là vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương. Tiếp tục hành trì niệm mật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật Trí tự nhiên tỏa rạng, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn. Do đó, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất, dùng để chuyển THỨC thành TRÍ mà chúng sanh thời Mạt pháp phải siêng năng thọ trì.” 🙏

Lời khuyên trong Kinh và Luận Tạng 🌼

Đại sư Quảng Khâm (1892-1986) dạy: 🌞 “Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Đi đứng nằm ngồi, nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật. Cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam Muội, một thứ định không phải tầm thường.” 🙏

Trong kinh Phật nói: 🌞 “mỗi một Niệm A Di Đà, thành kính và nhất tâm, phát ra ánh sáng chung quanh mình 40 dặm, khiến các loài ác ma đều phải khiếp sợ”. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert