Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh?🔮🕯🙏

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh?🔮🕯🙏

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh

Là 4 món lương thảo (gọi là tứ tư lương: hiểu sâu, tin chắc, nguyện thiết, hành chuyên) rất cần thiết cho người niệm Phật, để dựa theo đó làm phương hướng tu hành. Mỗi món đều cần nhau, nương vào nhau, không thể thiếu bất cứ một món nào. Nếu không hiểu sâu thì tin sẽ không chắc. Nếu tin không chắc thì nguyện sẽ không thiết tha. Nguyện không thiết tha, vì niềm tin không chắc, thì làm sao có thể hành cho chuyên. Vì vậy mà nói, tất cả đều là những lương thảo rất cần thiết, làm hành trang trong 6 thời cho người tìm học và tu trì theo pháp môn Niệm Phật Tam Muội. 🕖 💯 🙏

Tri là hiểu sâu. 💯 💝

 • Tìm học để thấu suốt diệu nghĩa của chánh pháp
 • Khi hiểu sâu thì TRI tức là TRÍ, tức là Văn Huệ và Tư Huệ, trí tuệ đạt được do sự lắng nghe, tìm học, suy luận về những nghĩa lý nhiệm mầu trong kinh điển
 • Nếu không có nhiều thời gian để nghiên cứu về Phật pháp, thì chỉ cần học hiểu cho rốt ráo mọi nghĩa lý sâu kín của bản kinh A Di Đà, rồi theo đó mà thọ trì, thì cũng là đầy đủ
 • Nếu có thời giờ, nên thường đọc kinh A Di Đà, mỗi ngày một lần, mỗi lần đọc sẽ hiểu thêm một chút sâu xa hơn, cho niềm tin được vững vàng, để thọ trì đúng pháp, cảm ứng sự diệu mầu trong lời Phật dạy. 🙏

– Tín là tin chắc. 💯 💝

 • Tin vào lời của Phật Thích Ca
 • Tin vào lý nhân quả
 • Tin vào luật luân hồinghiệp báo
 • Tin thật có thế giới Cực Lạc ở phương Tây
 • Tin có cõi Tịnh Độ ở trong tâm mình
 • Tin vào 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà
 • Tự tin chính mình cũng có khả năng thành Phật. 🙏

Nguyện là nguyện thiết. 💯 💝

 • Tha thiết cầu vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc
 • Tu tạo công đức đạo hạnh để sớm đạt thành Phật quả
 • Giải thoát chính mìnhcứu độ chúng sanh. 🙏

Hạnh là hành chuyên, trên cả 2 mặt Thiện nghiệpTịnh nghiệp. 💯 💝

 • Phải nỗ lực gieo trồng những nghiệp lành, nắm giữ các thiện pháp
 • Nghiêm giữ giới luật
 • Thực hành hạnh bố thí tha thứ, thường xuyên sám hối tu sửa tâm tánh,
 • Tránh làm những điều ác, Không hại ngườivật, không báo thù người
 • Tinh tấn trì niệm A Di Đà để chuyên nhất tâm tưởng
 • Dùng câu Phật hiệu để diệt trừ mọi tà ý, sân niệm sanh khởi
 • Tâm tưởng ngày đêm hướng về các cõi lànhcác điều lành
 • Hồi hướng công đức về Cực Lạcchúng sanh muôn loài. 🙏

Lời khuyến tấn 💝

Đức Thế Tôn đã dạy, niềm tin ở chánh pháp là cửa vào của pháp môn Niệm Phật Tam Muội, người niệm Phật nhất định phải thành Phật. ☸️ 💎 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert