Thế nào là Sám Hối?🙏

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Sám Hối?🙏

Thế nào là Sám Hối?

Sám hối là ăn nănchừa bỏ. Ăn năn về lỗi lầm đã vướng phải, chừa bỏ lỗi nầy trong tương lai, để thân tâm được thanh tịnh trong giờ phút hiện tại. 🙏

Tội từ tâm khởi!

 • Sám hối là phải quyết tâm tu sửa và phải thành tâm lạy Phật cho nhiều
 • Lạy Phật là để sám hối, không phải để cầu xin danh lợi, sức khỏe, thần thông, thọ mạng. 🙏

Có Nhẫn!

 • Mỗi một cái lạy đi kèm với một câu niệm Phật 4 chữ
 • Lạy xong và trổi dậy cũng với một câu niệm Phật kế tiếp
 • Phải thành tâm mà sám hối, thành tâm mà lễ Phật
 • Như vậy, gọi là lạy Phật sám hối, niệm Phật sám hối. 🙏

Có Tàm, có Quý!

 • Một lỗi đã phạm không được quá 3 lần tái phạm thì việc sám hối mới có ý nghĩa ứng hợp mà thanh tịnh thân tâm
 • Người niệm Phật, khi đã phát tâm Bồ Đề dũng mãnh, tinh tấn trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật không chán mỏi, thì càng phải thành tâm sám hối nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể sớm tiêu trừ được nghiệp chướng trong muôn ngàn ức kiếp sanh tử
 • Trong kinh Phật nói: “mỗi một niệm A Di Đà, thành kính và nhất tâm, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử”. 🙏

Nguyện để sanh về Tây phương thì phải biết ✔️

 • chán bỏ chốn trần gian nầy, phải biết buông xả vạn duyên bên ngoài
 • Để mà thiết tha nguyện về, để mà tịnh tâm niệm Phật, để có chánh niệm mà chấp trì danh hiệu Phật cho được nhất tâm
 • Trong thời Mạt pháp 10.000 năm, pháp môn chấp trì danh hiệu A Di Đà là pháp cứu độ tất cả mọi chúng sanh, đó là pháp môn vô cùng mầu nhiệm bất khả tư nghì trong 84.000 pháp môn của đức Thế Tôn. 🙏  

Không cầu, không mong chờ, không đợi!

Người niệm Phật phải nghiêm kính trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà, với tâm thái xả ly tất cả pháp thế gian. 🙏

Thấu rõ, Buông xuống, Thành Tựu!

Niệm Phật cẩn thiết như vậy mới là chân chánh niệm Phật, xả ly niệm Phật, đó gọi là Niệm Phật Bát Nhã Ba La Mật. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert