10 Thứ Tâm thù thắng 😃🥰

ĐẠO PHẬT

10 Thứ Tâm thù thắng 😃🥰

10 Thứ Tâm thù thắng

Đức Phật dạy, muốn niệm Phật đúng phương pháp và tự biết mình chắc chắn sẽ được vãng sanh, thì người niệm Phật phải phát khởi 10 thứ tâm thù thắng như sau: 🙏

– Tín Tâm: 😇

 • Người niệm Phật phải tin vào lý nhân quả
 • Tin rằng kiếp sống thế gian là vô thường
 • 6 nẻo luân hồi là nguy hiểm chướng nạn
 • Tin rằng Phật pháp là đạo giải thoát
 • Tam Bảo là chỗ nương về
 • Tin rằng các pháp đều do tâm thể của mình tạo ra
 • Cõi Cực Lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chính mình tạo ra cùng tương ứng với bổn nguyện vĩ đại của Phật
 • Tin rằng bất cứ chúng sanh nào cũng đều có năng lực lãnh thọ giáo pháp Như Lai
 • Tin rằng bản nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, rốt ráo, tối thắng
 • Tin rằng pháp Niệm Phật Vãng Sanh là môn tu duy nhất cho tất cả mọi người để đạt đến sự giải thoát. 🙏

– Thâm Trọng Tâm: 😇

 • Người niệm Phật phải đem tấm lòng sâu xacẩn trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo
 • Tưởng nhớ đến công lao của cha mẹ, của thiện tri thức và của hết thảy chúng sanh. 🙏

– Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm: 😇

 • Người niệm Phật, không riêng gì bản thân mìnhcầu pháp giải thoát
 • Trái lại, phải vì tất cả chúng sanh mà cầu vãng sanh Cực Lạc, chóng thành Phật quả để cứu độ muôn loài. 🙏

– Xả Ly Tâm: 😇

 • Trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả
 • Lìa bỏ, nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật.
 • Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết “ta đang niệm Phật”. 🙏

– An Ổn Tâm: 😇

 • Trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải phát khởi cái tâm chí bất động, kiên cố, không thối chuyển
 • Luôn tìm cách giúp đỡ người khác tu hành nhẫn nhục, xa rời pháp điên đảo, vượt thoát những dục lạc lầm mê. 🙏

– Hộ Giới Tâm: 😇

 • Người niệm Phật phải luôn an trụ nơi giới luật
 • Hằng phát tâm hộ trì giới luật. 🙏

– Đà Ra Ni Tâm: 😇

 • Người niệm Phật phải phát khởi tâm chí nắm giữ tất cả các thiện pháp
 • Che lấp tất cả các ác pháp
 • Quán sát khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến trong tâm ngoài thân
 • Hoan hỷ an trụ nơi lực tiếp dẫn của chư Phật và Thánh chúng
 • Tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời Quá khứ, Hiện tại, Vị lai. 🙏

– Ba La Mật Tâm: 😇

 • Người niệm Phật sẵn sàng xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân
 • Không lẫn tiếc, chẳng thối chuyển tín tâm vì những chướng duyên, chỉ chuyên nhất nhớ tưởng một danh hiệu Phật. 🙏

– Bình Đẳng Tâm: 😇

 • Người niệm Phật phải thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại, mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. 🙏

– Phổ Hiền Tâm: 😇

 • Trong khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, người niệm Phật phải phát khởi cái tâm thái rộng lớn, quảng đại, luôn mong cầu độ thoát tất cả mọi chúng sanh. 🙏

Niệm Phật với 10 thứ tâm thù thắng nói trên, gọi là chân chánh niệm Phật, đó là Niệm Phật Bát Nhã Ba La Mật. 😇 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert