Cái Thấy Biết có Trí Tuệ 💯💝🌞

ĐẠO PHẬT

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ 💯💝🌞

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ

Khi niệm Phật đến một trình độ nào đó, người niệm Phật sẽ thấy và hiểu – một cách rất sâu xa – về tất cả mọi sự vật chung quanh, đúng như bản chất thật sự của chúng.⭐️

 • Tất cả mọi hữu thể là sự kết hợp của vạn duyên, và sự kết hợp cứ như vậy mà chuyển biến không ngừng
 • Mọi vật thể không có thực thể riêng biệt
 • Tất cả mọi sự vật sinh khởi, tăng trưởng, suy yếu, tàn hoại đều có những khởi duyênhoại duyên theo cùng với
 • Bởi bản chất vô thường của chúng là như vậy nên tất cả những gì có hình tướng trên thế gian nầy giống như chiêm bao, huyễn ảo, bọt nước, bóng mờ, sương mù, ánh chớp. ❄️ 🌤 💧

Khi đạt được cảnh giới Niệm Phật Tam Muội thì cái nhìn của tri thức mình đã đang bước vào ngưỡng cửa của Vô Tướng. ⚪️ 🌞

Giữ gìn tâm, liền tâm tịnh, thân an 👍

Hàng phục được 108 loại ái dục , là công phu thành phiến! 🚀 🏆 🙏

108 loại ái dục, tính theo sáu căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý, mỗi căn bị trói buộc bởi 6 món phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, qua 3 thời Quá khứ Hiện Tại Vị Lai, tất cả là 108 loại (6 x 6 x 3 = 108). 💥 🌞

Con đường để chấm dứt sự khổ37 phẩm trợ đạo, bao gồm các pháp: 🌞

 • Ngũ Căn
 • Ngũ Lực
 • Thất Bồ Đề Phần
 • Bát Chánh Đạo
 • Tứ Niệm Xứ
 • Tứ Chánh Cần
 • Tứ Như Ý Túc. 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert