Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

ĐẠO PHẬT

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Bồ-đề có nghĩa là Chánh giác. 🙏

Thấu rõ! 🔮

Phát Bồ-đề tâm là phát tâm giác ngộ không mê lầm, nhìn thấu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh (chư pháp thật tướng / pháp giới tính) : tất cả sự vật là do “trùng trùng duyên khởi”, sanh diệt biến hóa theo định luật Nhân Quả, không có tự tánh. 🙏

Phật Pháp Bất Nhị Môn 🔄

Vì giác ngộ rằng chư Phật và hết thảy chúng sanh vốn có cùng chung một bản thể, không hai không một, nên có thể mở rộng tâm lượng bao trùm cả thái hư. 🙏

Hiểu thấu Đạo lớn ⚪️

Trong kinh Hoa Nghiêm nói “Tâm bao thái hư lượng chu sa giới” – tâm này là tâm hoàn toàn thanh tịnhbình đẳng với tất cả chư Phật và chúng sanh, là tâm giác ngộ cứu cánh viên mãn. 🙏

Tự tâm giữ lấy tâm! 💭

Giác ngộ cứu cánh viên mãn là không còn bị mê lầm trước xum la vạn tượng biến hóa không ngừng trong vũ trụ. Vì thấu rõ rằng tất cả các pháp trong pháp giới là như hóa, như bóng ảnh không thật có, nên Bồ-tát có thể xa lìa các pháp mà trụ tâm ở chổ vô trụ. 🙏     

Mở lòng tuyệt vời! 💝

Do đó, Bồ-tát có thể phát tâm “vô duyên đại từ đồng thể đại bi”, trên cầu Phật đạo dưới cứu độ chúng sanh. Không những chỉ trong pháp môn niệm Phật, mà trong tất cả các Tông môn của Phật giáo Đại thừa, hành giả đều phải phát Bồ-đề tâm. Tiểu thừa không phát Bồ-đề tâm, nên không thể vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. 🙏

Sắc thái tâm nguyện có 8 tướng trạng khác nhau, tự biết xem xét, theo gì, bỏ gì❔❔

 • Chân (trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh trong 3 Cõi)
 • Chánh (vì đã giác ngộ nên hướng đến Giải Thoát Sanh Tử)
 • Đại (chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết, Bồ Đề Đạo thành, nguyện ta mới thành)
 • Viên (tự tâm không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem tâm phát Nguyện Vô Tướng, Hạnh Vô Tướng, Quả Vô Tướng)
 • (tu hành bề ngoài, không cứu xét tự tâm, hoặc cầu lợi dưỡng, háo danh, tham cái thú hiện tại, cầu cái vui mai sau)  
 • Ngụy (có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước siêng sau nhác, tâm bị vọng nghiệp nhuốm bẩn)
 • Tiểu (chỉ mong tự độ, không dám độ người)
 • Thiên (ngoài tâm thấy có chúng sanh, có Phật Đạo, rồi nguyện độ, nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tan) 🙏

10 Lý do để phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng: ✔️

 • Nhớ ân nặng của Phật 
 • Nhớ ân Cha Mẹ 
 • Nhớ ân Sư Trưởng   
 • Nhớ ân Thí Chủ   
 • Nhớ ân Chúng Sanh   
 • Nhớ khổ sanh tử 
 • Trọng tánh linh của mình 
 • Sám hối nghiệp chướng   
 • Cầu sanh Tịnh Độ   
 • Làm cho Phật Pháp luôn tồn tại 🙏

8 Điều ĐỪNG: ❌

 • Đừng sợ khó 
 • Đừng cho dễ 
 • Đừng ham mau 
 • Đừng biếng nhác 
 • Đừng uể oải 
 • Đừng chờ mà kỳ hẹn mãi 
 • Đừng vì thiếu trí tuệ 
 • Đừng vì kém trình độ 🙏

Tại sao lại phải phát Tâm Vô Thượng Bồ-đề để niệm Phật mới có thể vãng sanh❔        

Kinh Phật nói: “Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh”: Nếu dùng tâm luân hồi (tham sân si mạn nghi) để niệm Phật, sẽ phải trở lại vào luân hồi lục đạo.  Nếu dùng tâm giác ngộ, để niệm Phật, sẽ thoát ra khỏi lục đạo luân hồi sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. 🙏

Công phu chân chánh: ✔️

 • Miệng niệm Phật
 • Tai nghe tiếng Phật là hình thức để an trụ tâm nơi sự giác ngộ
 • Muốn giác ngộ thì phải Văn-Tư-TuTín-Giải-Hành-Chứng. 🙏

Ngũ Khoa Tịnh Độ: ✔️

 • (1) Tịnh nghiệp tam phước
 • (2) Lục Hòa Kính
 • (3) Tam Vô Lậu Học
 • (4) Lục Độ Ba La Mật
 • (5) Phổ Hiền Bồ-tát thập đại nguyện vương. 🙏

Tóm lại, danh hiệu Phật A Di Đà là phương tiện để đánh thức Phật tánh, mà Phật tánh thì luôn sẵn có đầy đủ phước đức, trí huệtài nghệ của Như Lai. 🙏

Sự tự lầm lẫn, thật đáng tiếc!🤯😭

Do đó, nếu niệm Phật mà không niệm với tâm giác ngộ, thì vẫn còn là cái niệm luân hồi! Vì miệng niệm Phật, tâm chẳng có Phật, tâm chẳng làm Phật. Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược – tâm ý chúng sanh luôn bị chi phối với ngoại cảnh, vọng tưởng mê hoặc điên đảo, khó thể phát được tâm Bồ-đề chân thật; cho nên, nếu chỉ đơn thuần niệm Phật khó bảo đảm được việc Vãng Sanh. 🙏

Phương pháp thiện xảo 🥰🗣

Vì lẽ đó, Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư, tức Ứng Thân của Phật  A Di Đà, đã đề xướng Ngũ Khoa Tịnh Độ cho người tu pháp môn Niệm Phật, cốt hầu giúp phát triển Bồ-đề Tâm chân chánh, mà Phật đã khai mở chỉ bày trong Kinh Vô Lượng Thọ. 🙏

Lợi Người lợi mình, nào sai khác!🌻🍀

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng là tìm cầu giải thoát để thành Phật, tu tập theo hạnh của Phật và chư đại Bồ Tát. 🙏

* Xem thêm GIẢI THÍCH TỪ NGỮ “ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM “  dưới http://www.daitangkinhvietnam.org/book/export/html/64

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert