Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

ĐẠO PHẬT

Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

Màu sắc của hoa sen

Tứ Vô Lượng Tâm là đây! 💖

Những màu sắc xanh – vàng – đỏ – trắng của hoa sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính.🙏

Thật không thể nghĩ bàn!💭

Các loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên, dù là Bậc A La Hán có thiên nhãn thông cũng chẳng thể nào tính đếm mà biết được số lượng. Trong vô số các loại hoa sen đó, có tất cả 84.000 màu sắc khác nhaumỗi hoa sen ngời chiếu 84.000 ánh hào quang rực rỡ.🙏

4 Đức tánh Liên Hoa ☀️

  • Hoa sen xanh thì tỏa chiếu 84.000 hào quang xanh
  • Hoa sen vàng thì tỏa chiếu 84.000 hào quang vàng
  • Hoa sen đỏ thì tỏa chiếu 84.000 hào quang đỏ
  • Hoa sen trắng thì tỏa chiếu 84.000 hào quang trắng

Cũng là do ta, bởi ta, từ ta, vì ta, là ta mà sanh ra!😈🧐😇

Một khi có người ở cõi thế gian chứng được cảnh giới Niệm Phật Tam Muội thì sẽ có một nụ sen mới trổi lên từ ao thất bảophát ra ánh sáng hào quang công đức. Đến khi người ấy được vãng sanh thì hoa sen sẽ nở.🙏

Tu tâm, dưỡng tánh là đây!⚪️

Tùyphẩm đức đã tích tập qua nhiều kiếp và trong kiếp nầy mà được hóa sanh vào hoa sen có màu sắcánh sáng đó.🙏

Nhân Quả là đây!💀😇

Những người sanh về Cực Lạc, sẽ được hóa sanh thành thân kim cang Na La Diên không bao giờ bị hư hoại. Thân sắc đó rất linh hoạt có ánh sáng màu vàng bao quanh (gọi là yến sáng). Thân sắc nầy không giống như thân xác tứ đại nhơ uế ở cõi thế gian. Vì vậy, người ở cõi đó có ánh hào quang rất chói ngờiviệc tới lui ngàn dặm ở đó cũng rất mau lẹ và kỳ diệu.🙏

Thật Vi Diệu Hương Khiết là đây!💥🥳

Ở cõi Cực Lạc, những khi có mưa hoa, nhạc trời, mọi người đều tự nhiên nhất tâm niệm Phật, thì yến sáng của người niệm Phật, tương ưng với tiếng niệm Phật chân thành của chính người ấy, lại càng ngời sáng hơn lên.🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert