Quả Vị Bất Thối Chuyển 😇

ĐẠO PHẬT

Quả Vị Bất Thối Chuyển 😇

Quả Vị Bất Thối Chuyển

Những Thánh Chúng được sanh về Cõi Cực Lạc Tây Phương, đều là Bậc đã chứng được Quả Vị Bất Thối Chuyển. 👏

Bất thối chuyển, còn gọi là Quả vị A bệ bạt trí ( A tỳ bạt trí, A duy việt trì, A duy việt chư (tiếng Phạn-Avaivarti) ), có nghĩa là chẳng bao giờ bị lui chuyển, ngừng bước, hoặc chán mỏi trên con đường tiến tu đến quả vị Phật. 🙏

Sự  có 4 bậc Bất Thối: 🚀

  • Không còn thối đọa trong đường sanh tử (vị bất thối)
  • Nơi hạnh tự lợi, lợi tha không còn lui sụt (hạnh bất thối)
  • Không còn một niệm nào thối chuyển (niệm bất thối)
  • Chẳng lùi bước nơi đạo giải thoát (cứu cánh bất thối) 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert