3 Bối 9 Phẩm (2/2) 🌷

ĐẠO PHẬT

3 Bối 9 Phẩm (2/2) 🌷

3 Bối 9 Phẩm (12)
  • Các bậc thượng bối có 3 phẩm là thượng phẩm thượng, thượng phẩm trung, thượng phẩm hạ.
  • Các bậc trung bối và hạ bối cũng chia ra 3 bậc thượng trung hạ giống như vậy.
  • Tất cả là 9 phẩm vãng sanh (3 x 3).

Vào Cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ 🌞

Bậc thượng phẩm thượng là bậc cao nhất được vãng sanh, gọi là bậc tối thượng phẩm của các vị đại Bồ Tát. Người được sanh vào hàng thượng phẩm thượng (tức là bậc tối thượng phẩm) sẽ được hóa sanh từ hoa sen liền ngay sau khi người ấy chấm dứt hơi thở, được Phật A Di Đà hàng Bồ Tát Thánh chúng tiếp dẫn về Cực Lạc.

Còn phải tu tập thêm…. 🙇

Những bậc khác (tức là 8 phẩm còn lại), tính từ thượng phẩm trung cho đến hạ phẩm hạ, thì khi sanh về, phải sau 1 ngày đêm, hoặc sau 7 ngày, 49 ngày, hoặc sau 6 kiếp, 12 kiếp, thì hoa sen hóa sanh mới nở.

Lời Nguyện thứ 3,4,5,22/48 💝

Khi hoa sen nở, người được hóa sanh có thân sắc vàng (yến sáng), không nam không nữ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngồi kiết già trong hoa sen, và tùy ở phẩm hạnh, sẽ được 2 vị đại Bồ Tát là đức Quán Thế Âm và đức Đại Thế Chí thuyết giảng cho nghe những nghĩa lý diệu mầu của Phật pháp.

Thật khó nghĩ bàn! 💭

Trên mỗi cánh sen khi nở, có 84.000 đường gân, mỗi hoa sen có 84.000 cánh, tỏa chiếu ra 84.000 ánh hào quang, biểu thị cho 84.000 đức hạnh và 84.000 pháp mầu. (hết) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert