Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (2/2) ☘️🌸

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (2/2) ☘️🌸

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Các phương khác (tha phương), ý nói là mười phương. Lấy vạt áo của mình để đựng hoa cúng dường, ý nói là Thánh chúng gói gém những hương hoa dâng lên chư Phật bằng tất cả tấm lòng chân thành của chính người ấy. Cúng dường mỗi sáng sớm, là vì sáng sớm lúc tâm tưởng của mọi người rất thanh tịnhan bình, đó là việc đầu tiên nhất, nhớ tưởng đến chư Phậtchánh pháp của Phật.

Ở cõi nước Cực Lạc còn có các loại mưa hoa Mạn Thù Sa (còn gọi là Lam hoa) và mưa hoa Ma Ha Mạn Thù Sa (còn gọi là Hạm hoa). Cả 2 loài hoa nầy, sắc hoa màu đỏ, hương thơm tinh khiết, hình dạng lớn nhỏ khác nhau và mịn mát như tơ lụa.

Thần thông

  • Nơi cõi rất sáng đó, mọi người có thể đọc được tư tưởng của nhau, có thể giao tiếp và cảm thông với nhau bằng tâm thức (vì có tha tâm thông).
  • Những khi muốn đi đến một nơi nào, người ấy chỉ cần tập trung tâm trí, một lòng chuyên chú vào ý thức đó, thì chỉ trong sát na đã tới được nơi mình muốn đến (vì có thần túc thông).
  • Bởi thần thông diệu dụng như vậy, cho nên việc đi cúng dường những hoa trời cho 10 tỷ chư Phật ở các phương khác chỉ trong khoảng thời gian độ chừng một bữa ăn.

Ấn tượng thời gian….

Sát na (scr.Ksana, p.Khanika) là khoảng thời gian rất ngắn, độ chừng 1 phần 60 của một giây (1/60). (hết) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert