Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (2/2) ☘️🌸

Các phương khác (tha phương), ý nói là mười phương. Lấy vạt áo của mình để đựng hoa cúng dường, ý nói là Thánh chúng gói gém những hương hoa dâng lên chư Phật bằng tất cả tấm lòng chân thành của chính người ấy. Cúng dường mỗi sáng sớm, là vì sáng sớm lúc…
Read more