Nước Cực Lạc🍀 🎍🌼

ĐẠO PHẬT

Nước Cực Lạc🍀 🎍🌼

Nước Cực Lạc

Nguyên âm tiếng Brahmana, Ấn Ðộ đọc là Sumati (Tu Ma Ðề), chữ Hán là Cực Lạc, An Lạc, Diệu Ý, An Dưỡng, Thanh Thái v.v… nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ, xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn.

Nhưng mà, Phật độ nào cũng có 4 cõi, cõi nào cũng chia làm hai: Tịnh Ðộ và Uế Ðộ 💫

1. Cõi Phàm Thánh Ðồng Cư, chỗ nào ngũ trọc nặng là Uế Ðộ, chỗ nào ngũ trọc nhẹ là Tịnh Ðộ (nhưng ở Tây Phương thì cõi Ðồng Cư là Tịnh Ðộ vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ).🌷

2. Cõi Phương Tiện Hữu Dư, chỗ nào người tu phép “tích không chuyết độ” chứng vào ở đấy là Uế Ðộ; chỗ nào của người tu phép “thể không xảo độ” chứng vào ở đấy là Tịnh Ðộ (nhưng Tây Phương thì cõi Phương Tiện là Tịnh Ðộ vì người tu Tiểu Thừa ở đấy đã hồi tâm).🌻

3. Cõi Thực Báo Vô Chướng Ngại, chỗ nào của người tu phép Thứ Ðệ Tam Quán chứng vào ở đấy là Uế Ðộ. Chỗ nào người tu phép Nhất Tâm Tam Quán chứng vào ở đấy là Tịnh Ðộ (nhưng ở Tây Phương thì cõi Thực Báo là Tịnh Ðộ vì là chỗ ở của người tu phép Viên Chiếu). ⭐️

4. Cõi Thường Tịch Quang, chỗ nào của người tu Phận Chứng ở là Uế Ðộ; chỗ nào của người tu Cứu Kính Mãn Chứng ở là Tịnh Ðộ (nhưng ở Tây Phương thì cõi Thường Tịch Quang là Tịnh Ðộ vì 16 vị vương tử đều ở đấy, phần Bản và phần Tích đều cao). ☀️ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert