Tôn Chỉ của Bộ Kinh🌈 ☀️ 🙏

ĐẠO PHẬT

Tôn Chỉ của Bộ Kinh🌈 ☀️ 🙏

10 Thứ Tâm thù thắng

Là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ Thực Tướng của tâm tính mình. 🍀

Dùng cái tâm “ TÍN, NGUYỆN, TRÌ DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ „, tức là được sinh sống cái đời sống trong sạch ở nơi trong sạch – Tịnh thân (Chánh Báo)  ở Tịnh Độ (Y Báo). ☀️

TÍN là tin, tin ở mình (tín tự) tin ở cái tâm tính chân thực của mình, trong nó có sẵn mầm nhân để tạo ra thế giới Cực Lạc.

  • Tin ở người ta (tín tha) tin lời dạy bảo của Chư Phật 10 Phương.
  • Tin ở nhân, vì mình tin cái tiếng niệm Phật ấy tức là cái nhân thành Phật.
  • Tin ở quả, vì mình tin sự kết quả của những Bậc đã được sinh bên kia.
  • Tin ở lý, vì mình tin toàn thể cái khối Nhất Chân Pháp Giới ấy là chính lý.
  • Tin ở sự, vì mình tin cảnh giới Tịnh Độ là một sự thực có. 🌼

NGUYỆN là chí nguyện

  • cầu nguyện cho mình chán bỏ được chỗ ở cực ác: cõi Ta Bà, cầu nguyện cho mình vui thích chỗ ở chí thiện cõi: Cực Lạc. ❄️

HÀNH là phải thực hành

  • Việc chấp trì danh hiệu
  • Việc Niệm Phật, sao cho đến NHẤT TÂM BẤT LOẠN, nghĩa là dùng việc Niệm Phật để giữ cái tâm mình cho nó rất yên tĩnh, nó không bị những thành kiến, tà kiến, những lòng tham dục, giận dữ, ngu si, kiêu mạn, nghi ngờ, luôn đến, luôn làm cho tâm mình bị rối loạn. 🍒                                                

Có Tín, Nguyện, Hạnh !

Cái tâm Tín và Nguyện với cái việc Trì Danh A Di Đà là cái mầm nhân chân thực của Đạo Nhất Thừa, tức là 4 cõi Tịnh Độ ( xem ở Bộ Diệu Tông Sao và Kinh Phạm Võng Huyền Nghĩa ) ✨                             

Nhiều phương tiện thiện xảo

Nhất Thừa tức là Phật Thừa, là pháp tu duy nhất thành Phật, khác với những pháp tu Nhị Thừa ( Tiểu và Đại Thừa ), Tam Thừa ( Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ). ⭐️ 🙏   

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert