Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không?😍

ĐẠO PHẬT

Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không?😍

Niệm Phật Có Thể Thấy Phật Không

Hỏi: Phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật? Ðáp: Không thể có! 🍀

Hỏi: Nếu vậy trong chương Ðại-Thế-Chí Niệm Phật Viên-Thông có câu: „Nếu ai nhớ Phật, niệm Phật, thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật; chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai.“ là ý gì? Ðáp: Ðúng! Lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy đặng vị Phật của tự-tánh. 🙏

Tóm gọn:

  • Chư Phật và Bồ-tát đều có nguyện lực mà ta có thể dựa vào đó để tu hành.
  • Vì thế, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, bạn chớ rời tiếng niệm Phật.
  • Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật; đây là cảnh giới không có hình hài, sắc tướng gì cả.
  • Ðừng nên chấp trước, tự hỏi tại sao Ðức A-Di-Ðà không hiện hình ra tiếp dẫn! 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert