Việc Làm Ba-La-Mật🌼 🌻

ĐẠO PHẬT

Việc Làm Ba-La-Mật🌼 🌻

Lực dụng của Bốn Cõi ở Cực Lạc

Thẳng thắn: Việc gì không rành rẽ, bạn nên hỏi Sư-Phụ hay sư-huynh. Ðừng vì sợ mất mặt, rồi tự mình đặt bày làm càn. 🌈

Làm việc gì mình cũng sẵn lòng tình nguyện (không phải bị bắt buộc mới chịu làm), thì trí huệ sẽ phát triển. ☀️

Việc làm công quả ở chùa hoàn toàn „vô điều kiện“ (không ai bắt ép, không ai yêu cầu, bạn muốn thì tình nguyện làm); do đó, khi đã làm bạn chớ oán than, trách móc. ⭐️

Việc của mình thì mình cố gắng làm; đừng sai kẻ khác, khiến họ bực dọc. Làm cho người ta bực bội, khó chịu, thì mình sẽ không có công đức gì cả. Trường hợp người ta tự ý đặc biệt tới giúp mình thì khác. 🌲

Ðừng chấp trước gì cả, chuyện gì cũng tùy duyên. ❄️

Khi có Thầy hay sư-huynh lại giúp bạn, nếu bạn cảm thấy e ngại, sợ rằng tổn phước, hoặc nghĩ là không xứng đáng để người ta giúp đỡ, hoặc bạn sợ để người ta giúp mình thì họ sẽ hưởng hết phước đức; những ý tưởng như thế đều là chấp trước. Muốn kẻ khác có phước, trước hết, mình phải có phước thì mới nhường cho họ được chứ! ✨

Bạn hãy luôn vui vẻ tiếp nhận lời chỉ bảo, khuyên lơn, khuyến khích (hay phê bình, chỉ trích) của người khác. Ðừng bao giờ phản kháng, ương ngạnh, bất phục; rồi kết đảng phân phái, kình chống, thù hằn nhau. 💝

Nếu bạn biết làm việc, thì đi đâu bạn cũng tự tại. 💯

Hãy tận tình với trách nhiệm. 💯

Khi lâm chung, đừng nên để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật, Bồ-tát. Cầu mà không thấy là việc tốt.Nếu cầu mà thấy, thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu. Phải không mong cầu gì; chỉ tịnh tâm niệm Phật. Phật, Bồ-tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới thiệt đúng. 😶

Niệm Phật bằng thực – tướng – hình tướng chân thật thì không hình hài, không sanh diệt; tức là chân tâm? chứ đừng niệm Phật bằng sự-tướng – còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian thế sự 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert