Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại ” Bản Lai Diện Mục ” 1/4 🌈🌻☀️

Pháp môn mà ta tu học là pháp Vô-thượng, là Pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. 🌞 Xuất gia/Tại gia tu hành là vì mục đích tìm lại bản lai diện mục – khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sanh ra. Khi các…
Read more