Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 2/4 🌈 🌼 ☀️

ĐẠO PHẬT

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 2/4 🌈 🌼 ☀️

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

B. Ngã Mạn 👹

Không nên học tánh cứng đầu, cố chấp.

Không nên ngã-chấp (luôn nghĩ tới cái „ta“, luôn cho rằng „ta“ đúng). Có ngã-chấp thì trí huệ không khai mở. Ðừng nên sanh lòng cống cao ngã mạn bởi vì nó chướng ngại đường Ðạo. ❌

Không dẹp sạch ý niệm về „ta“ và „người“ (nhân-ngã tướng), thì không cách gì giải thoát. ❌

Nếu kẻ có tài năng song không khéo tu hành, do đó cứ nghĩ lăng xăng, tính toán việc này việc nọ. ❌

Tu hành là tu ở sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; là mặc áo thô, ăn cơm đạm, coi thử bạn có khả năng tu luyện để đầu óc được thanh tịnh hay chăng. 😇

C. Thiện ít, Ác nhiều 🔥 🌪 ☀️

Trong tâm, thế lực xấu ác thì mạnh còn khuynh hướng tốt thì yếu. Thế tốt thì nói: „Tôi là tốt lắm đây“; thế xấu thì nói: „Tôi là tốt nhất đây!“ Tư tưởng xấu ác luôn đứng đầu, lấn át tư tưởng thiện; nên thiện chung cuộc bị ác đè bẹp. Ðó là điều không tốt.❌

Từ thuở vô thủy đến nay, do ý niệm thiện trong lòng ta ít ỏi còn ý niệm xấu ác lại nhiều, nên tự-tánh trong sạch (Phật-tánh) bị che phủ, không xuất hiện được. Bởi vì niệm ác tích lũy ấy mà ta cứ khởi vọng niệm, thích ngủ, thích hưởng thụ… mà không cách gì đề kháng đặng. Ðó chính là nghiệp chướng; do đó mình phải tu để chế phục nó. Nếu không, dù bạn đi đây đi đó nghe giảng, bạn chỉ là nghe vô một đống mà phiền não thì vẫn đầy dẫy, chẳng chỗ nào thông đạt! 😇 👺

Khi nghiệp chướng tới thì phiền não khởi. Khi không chánh niệm thì tà niệm khởi. Lúc ấy, bạn thấy người nào cũng không hợp nhãn; thấy việc gì cũng chẳng vừa lòng. Có kẻ vì vậy mà muốn rời bỏ chùa; hoặc có kẻ cảm thấy không có ý vị gì nên muốn hoàn tục. Thật ra, không cần biết bạn có lý hay vô lý, hễ bạn khởi phiền não là bạn đã sai lầm rồi đó! 👎

Không sợ hãi thì tâm mới an định. Khi tâm sợ hãi thì không thể an định.Sợ hãi là tâm lý chỉ cho mình cảm nhận thôi, kẻ khác không cảm thấy như mình; do đó, chỉ có mình là bất lợi. Khi mình không tự chủ thì mới sợ. Sợ quá, sợ hoài, thì sanh phiền não. Khi ấy, tâm không an định thì sẽ chẳng còn Ðạo tâm tu hành nữa! 🙏

Cần phải không có tâm phân biệt thì mới trừ nỗi ngã-tướng. Khi còn chấp chặt vào ý niệm về „tôi“, thì tu chẳng đến đâu. Trừ được ngã-tướng thì trí huệ mới khai phát. 🙏

Tu hành, không thể chấp trước. Chấp trước tức sanh phiền não. Tu Ðạo là cần trừ tham, sân, si; đạt tới thân, miệng, ý thanh tịnh. 🙏

Muốn trừ cái cái chấp về „tôi“ thì phải từ nơi mặc áo thô, ăn cơm đạm mà dụng công – giảm bớt ham muốn, không có tâm phân biệt, không suy nghĩ về mình, về người, về chúng sanh, hay về thọ mạng. 🙏

Mọi thứ đều là anh-tôi tranh chấp mà ra. Coi xem bạn có thể tu đến chỗ chẳng còn anh-tôi, mình-người chăng? Bạn cần tu nhẫn; nhẫn nhục, nhẫn nại là căn bản, gốc rễ của việc tu. Nếu bạn không thể tu nhẫn, thì chỉ uổng công mang ngoại biểu, hình tướng kẻ xuất gia! 🙏

Ðừng nên cho mình lúc nào cũng đúng. Thái độ như vậy không thể tu tâm. 🙏

Tu hành không cần có ý niệm về „tôi.“ Không nên kể lể mình hồi xưa, lúc chưa xuất gia, thì có chức phận thế này, địa vị thế nọ; nếu làm vậy thì không thể buông bỏ mọi thứ, không thể tu Ðạo. Khi đã là tu hành giả thì chẳng còn chức phận, địa vị, học lực, bằng cấp, tài năng…; mọi người đều như nhau cả. 🙏

Tốt thì mỉm cười, xấu cũng mỉm cười; bởi tốt hay xấu đều do tâm phân biệt đặt bày ra. Do đó, đừng phân biệt. 🙏

Khi bạn có ý nghĩ không tốt, hoặc khi có phiền não, thì hãy hướng về Ðức Phật A-Di-Ðà mà Niệm thầm trong tâm, hay Niệm ra tiếng. Hễ những thứ ý niệm xấu ấy đến, thì đập nát chúng ngay. Do đó bạn cần niệm Ðức A-Di-Ðà, tự nói rằng: „Phiền não! Hãy mau đi khuất, chẳng có việc gì cho bây cả!“ Ðó là dùng tâm trị tâm vậy. 🙏 (còn tiếp)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert