Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 4/4 🌈🌺☀️

ĐẠO PHẬT

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 4/4 🌈🌺☀️

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Canh Gác 3 Giác Quan

a) Mắt 👀

Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khỏi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quán sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả. 💯

Không nên tối ngày cứ dòm ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìm xem mình có lỗi lầm, sai trái gì hay không. Tu như vậy mới không đi ngược lại vời Ðạo. 💯

Phàm thấy việc gì cũng đừng quá chấp tướng. Thấy tướng mạo tốt thì chớ sanh lòng vui thích; thấy tướng mạo xấu cũng chớ khởi phiền não. ☀️

b) Tai 👂

 Tu hành cần phải tự tại. Ðừng để tâm vào lời dư luận phê bình bạn này nọ. 💯

Nói bạn tốt, phê bình bạn xấu: Ðây chẳng phải là người ta sai, mà thật ra là bạn không an định. 🌈

 Người khác phê bình bạn: Chính đây là nơi bạn phải tu. 💯

Tu hành cần có cảnh giới tới thử thách thì mình mới tu đặng. Tự tu, tự ngộ – phiền não là Bồ-đề. Tu hành chính là tu ở chỗ đó. 🌈

Khi có kẻ công kích mà tâm bạn vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió; thì đó là tu. 💯

Không phải nói rằng: „Mỗi ngày tôi lạy Phật bao nhiêu lạy, niệm Phật bao nhiêu chuỗi“và cho như thế là đủ; phải biết đó là những nhân duyên thiết yếu (song phải biết tu trong những lúc còn lại). 🌈

 Khi bạn quét chùa sạch sẽ rồi, có Thầy lại hằn học nói bạn quét chưa sạch. Nếu lúc đó bạn cùng Thầy ấy biện bác, giải thích, thì bạn còn tánh tình kẻ tục. Nếu bạn chấp nhận lời mắng nhiếc, rồi trả lời: „Vâng, tôi sẽ quét sạch ngay“; thì đó là tu hành. ☀️

 Khi tu tới chỗ có chánh niệm, lòng sáng tỏ, thì tai bạn thích nghe lời tốt hay lời xấu, bạn đều cảm nhận rất rõ. 💯

Khi tai bạn chỉ thích nghe lời hay lời tốt, thì hãy đem lời xấu lại mà tu. ☀️

c) Miệng 💋

Khi nói, lời lẽ cần phải tinh (chỉ nói điểm chính) và giản (đơn giản). ☀️

Khi lời không cần phải thốt ra, đừng nói!

Tu hành đừng nên thị phi (chê bai, nói xấu người khác), đừng đặt điều.

Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi (không đáng tin cậy), chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành; nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa! ❌

Ðừng nói thị phi; vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại, và khiến kẻ khác không được yên ổn. ❌

 Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình. ☀️

Ðừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, bạn đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm! ❌

 Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng. ☀️

Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử „thói quen thế tục“ bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi; do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thi phi nữa! 🙏

Có kẻ khi nói thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định; khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Ðã vậy, y còn làm người ta phải nghe y mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi. ❌

Trong chùa, không được hai, ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng; hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại-chúng.

 Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn; nghĩa là không được „khẩu thị tâm phi“ (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngả). 💯

Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp. Miệng tốt thì tâm mới tốt. Ðừng cho rằng: „Tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt!“ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert