Monat: März 2020

ĐẠO PHẬT

Làm Sao Tu Khổ Hạnh

Làm Sao Tu Khổ Hạnh?⏳✖️✔️

Thế nào là Tu Khổ-Hạnh?🧐 Tức là không so đo, tính toán mọi sự. Ðối với chuyện hằng ngày, chớ khởi tâm phân biệt. Tu Khổ-hạnh tức là rửa sạch đầu óc, thay đổi chủng tử. Khổ-Hạnh là gì?🧐 Không phải là việc giản dị, vì tu Khổ-hạnh là tu tâm. Khổ-hạnh không phải là…
Read more

Trước và Sau Khi Thọ Giới

Trước và Sau Khi Thọ Giới☀️❄️

Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ Giới, thì rất dễ sanh tâm cống cao, ngã mạn.❌ Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia, rồi mù mù mờ mờ thọ Giới. Thọ Giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thây đi, lết cái thây về. Khi ở Giới-đàn, bạn…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Niệm Phật 2/2☀️🙏

Hỏi: Niệm làm sao mới chuyên nhất? Ðáp: Ðây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được (thì tâm sẽ chuyên nhất). Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng: „Ðừng khởi vọng tưởng“; song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Niệm Phật 1/2☀️🙏

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày.😃 Tốt nhất là ít nói chuyện.😶 Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất.🙏 Niệm Phật vẫn là chủ chốt.😶 Xem kinh sách không cần…
Read more

Tự Ðộ

Tự Ðộ 💎🎈🎏🍀

Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được!😤 Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm.🤯 Khi tâm bạn lăng xăng, bứt rứt, chạy rông, mà bạn chuyển nó ngay tức thời, thì tâm sẽ an định.✔️…
Read more

Mẹo vặt dễ hiểu

Mẹo vặt dễ hiểu🎯

Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì bạn càng chấp trước, tâm càng không an định.❌ Ðừng chấp trước vào cái hay cái tốt của kẻ khác.❌ Ðừng chấp trước tốt, xấu.❌ Ðừng rớt vào cực đoan (nhị biên: vui-buồn, hay-dở, đúng-sai…), Nếu chấp trước vào chuyện xấu, thì vĩnh viễn bạn sẽ bị…
Read more

Buông Xã Túi Da Thối Này!

Buông Xã Túi Da Thối Này!🗣

Túi da thối này là để ta mượn mà tạm ở. Song le, cũng vì nó (thân này) mà ta tạo vô lượng vô biên nghiệp.💀 Chúng ta, ai cũng do mang nghiệp mà sinh ra, do đó đầy rẫy bệnh khổ.🥵 Bớt sát sanh, niệm Phật nhiều, thì mới có thể tiêu nghiệp đặng.…
Read more

Tự ngộ, tự độ!

Tự ngộ, tự độ! 💝🌼❤️

Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt: 🌻 Thì mình là kẻ có căn cơ. Khi kẻ có căn cơ nghe bạn nói về y (phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc), thì y biết rằng đó chính là lời Sư-Phụ y đang dạy dỗ; do đó, y biết cầu sám hối. Kẻ…
Read more

Hiểu Biết, Lập Hạnh

Hiểu Biết, Lập Hạnh🙇🧚❤️

Người xuất gia nếu không dựa vào Phật lý mà hành trì, mười người tu có đến chín kẻ sai. 😪 Kẻ tu học Phật Pháp, không phải rằng: „Thứ gì tôi cũng chẳng cần!“ Như thế là đi lệch lạc rồi vậy. 😥 Nên đọc cho nhiều sách, truyện nói về Phật, Bồ-tát, lịch…
Read more

Ðạo Cao Một Tấc, Ma Cao Một Thước

Ðạo Cao Một Tấc, Ma Cao Một Thước 👹☠️

Nghiệp ác mình tạo ra từ nhiều kiếp thì cao ngất như núi. Ðời này, khi mình đi tu, những ác nghiệp ấy có thể xuất hiện. Do đó, có lúc mình cảm thấy cái nghiệp sau khi xuất gia lại nhiều hơn lúc còn tại gia. Bấy giờ, mình cần có sức lực mạnh…
Read more