Thọ Giới, Duy Trì Giới, Hạnh Giới🍀

ĐẠO PHẬT

Thọ Giới, Duy Trì Giới, Hạnh Giới🍀

Tâm Linh

Khi chưa thọ Giới, vì không biết quy củ, Giới Luật, nên bạn có phạm Giới; đó là không cố ý. 🌼

Nay đã thọ Giới; hiểu Giới mà phạm Giới, thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. 🥀

Thọ Giới rồi thì phải giữ Giới, hãy y theo Giới Luật mà tu hành. ☀️

Thọ Giới không phải là thọ mấy cái giới-ba (cái dấu đốt trên đầu). Giới là ở tâm. ☀️

Do đó, khi biết mình làm điều gì sai quấy, hãy lập tức sám hối. ☀️

Khi bạn trì Giới đàng hoàng, thì sẽ không còn tướng (hay quan niệm về) nam nữ nữa. 🌷

Thọ Giới rồi thì phải đem Giới ra thực hành. ✨

Không phải thọ Giới xong là lên chức Ðại Ðức, Ðại Pháp-sư. Giữa người tu với nhau không hề có sự phân chia cao thấp. ❄️

Giới là để răn chính mình; do đó, cầu sám hối cũng là Giới. 🎭

Giữ Giới, nhưng đừng đi tới chỗ cực đoan, chấp trước. Nếu không, tuy mình có ý giữ Giới mà kết quả lại là bị Giới đẩy văng đi. ❌

Bởi vì, giữ Giới thì không sanh phiền não (làm cho mình hoặc người khác phiền não, đau khổ) và không xung đột với kẻ khác. 💝

Khi bạn có tướng mình, tướng người (phân biệt ranh giới giữa tôi và anh, của tôi và của anh), chắc chắn bạn sẽ dễ gặp tranh chấp. 🤬

Tới chùa xuất gia, không phải là để đấu tranh, cãi vã. Xuất gia/Tại gia thì phải „thống lý đại chúng“, hòa hợp với mọi người; được vậy thì ai cũng tốt. ☀️ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert