Tự ngộ, tự độ! 💝🌼❤️

ĐẠO PHẬT

Tự ngộ, tự độ! 💝🌼❤️

Tự ngộ, tự độ!

Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt: 🌻

  • Thì mình là kẻ có căn cơ.
  • Khi kẻ có căn cơ nghe bạn nói về y (phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc), thì y biết rằng đó chính là lời Sư-Phụ y đang dạy dỗ; do đó, y biết cầu sám hối.

Kẻ không có căn cơ: 🥀

  • Thì việc gì (trái ý muốn, trái sở thích) đến với y, y đều sanh phiền não, bực bội.
  • Khi kẻ thiếu căn cơ nghe bạn nói về y, thì y lập tức đấu khẩu, hỏi gặng vì sao bạn dám nói động đến y; và rồi y sanh lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ y, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học…, những tấn tuồng cũ kỹ khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi.
  • Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống. Dù bạn cố ý giải thích, y cũng không thể hiểu.

Không trừ phiền não thì chánh niệm (sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý) không thể hiện tiền. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert