Tự Ðộ 💎🎈🎏🍀

ĐẠO PHẬT

Tự Ðộ 💎🎈🎏🍀

Tự Ðộ

Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được!😤

Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm.🤯

Khi tâm bạn lăng xăng, bứt rứt, chạy rông, mà bạn chuyển nó ngay tức thời, thì tâm sẽ an định.✔️

Do đó, giữ Giới Luật là việc cực kỳ quan trọng.🔝

Hễ bạn giữ Giới thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh.👼

Khi tâm bạn không an ổn, nhìn việc gì bạn cũng có ngã-tướng (chấp chặt vào quan niệm về mình và của mình); do đó bạn phải nhìn mỗi một sự việc đều không phải là ta, và cũng không phải là của ta.🤬

Muốn tới Tây Phương, bạn phải tu tới chỗ tâm không còn loạn, tức là vọng tưởng không ùn ùn nổi lên nữa.😵

Khi đối diện với bất kỳ chuyện gì, lòng bạn cũng chỉ có một niệm thanh tịnh, thì đó chính là Tây Phương.😇

Tâm không an, thì vọng tưởng cứ lăng xăng mãi.🥶

Do vậy, bạn phải lấy tâm để an tâm; nếu không vậy thì làm sao „an“?😶

Khi tâm bạn muốn chạy rông, hảy tự hỏi rằng nó muốn chạy đi đâu.❔

Bạn phải tu tánh; tức là sửa đổi tánh nết, thói quen xấu; cũng tức là tu Phật-tánh.💯

Mỗi người, ai cũng có Phật-tánh thanh tịnh; Phật-tánh này chính là Ðạo.✔️

Bạn nên tùy thuận tánh tình của kẻ khác (chớ sinh xung đột), hòa hợp với mọi người.✔️ 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert