Niệm Phật 1/2☀️🙏

ĐẠO PHẬT

Niệm Phật 1/2☀️🙏

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Niệm Phật, tụng kinh, xem Kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hằng ngày.😃

Tốt nhất là ít nói chuyện.😶

Thời gian tụng Kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất.🙏

Niệm Phật vẫn là chủ chốt.😶

Xem kinh sách không cần phải quá nhiều.😶

Phàm gặp việc gì, cứ một câu „A-Di-Ðà Phật“ là được. Ðể tránh chuyện thị phi, cứ một câu „A-Di-Ðà Phật“.😶

Bạn hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật; niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt.😶

Khi tâm tới chỗ chuyên nhất – chỉ một niệm – thì bạn có thể siêu xuất Tam Giới, thẳng tới Tây Phương.🤩

Khi tu hành, bạn cần phải tập: mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết; chỉ thành thật niệm Phật.😇

Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều.💝🙏

Khi trí huệ khai mở, tất cả Kinh Tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn.💖

Ði, đứng, nằm, ngồi, đều nên ở trong phạm vi niệm Phật. 💯

Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối, tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-Di-Ðà chăng.❓

Ðừng để cho tâm bạn bị cột vào đám tín đồ, đệ tử, hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu bạn cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển, lôi đi mất; đáng sợ lắm!👹

Hiện tại các bạn không đủ chánh niệm, mười phần không được một; do đó thật là nguy hiểm.😭

Khi bạn niệm Phật nhiều thì đó là Thiền sống.👼

Có kẻ nói là bế quan, song họ đầy dẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh.👺

Khi bạn ngồi tịnh tọa lâu, thấy mệt thì nên đứng dậy đi rảo.😏

Khi bạn niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là Thiền.😶

Bạn phải duy trì chánh niệm, bởi vì trong tâm bạn luôn còn rất nhiều chủng tử xấu xa.😶

Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ.🤯

Miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất đặng.😤

Nếu bạn không có lòng muốn tu, thì làm sao niệm Phật (cho thành công)? ❓

Niệm Phật mà rời xa được ngoại cảnh, cùng Phật tương ưng, thì mới biết tâm này và Phật giống nhau.🎶

Việc quan trọng nhất khi niệm Phật là phải nghe tiếng niệm cho rõ ràng.💯

Niệm Phật tức là vào Trung-Ðạo? không có tốt, không có xấu.🀄️

Tuy niệm Phật cũng là một chuyện huyễn hóa, song nó thuộc về chánh niệm.♥️

Do đó, mình dùng huyễn (niệm Phật) để diệt huyễn (vọng tưởng). 🙏 (còn tiếp)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert