Niệm Phật 2/2☀️🙏

ĐẠO PHẬT

Niệm Phật 2/2☀️🙏

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Hỏi: Niệm làm sao mới chuyên nhất?

Ðáp: Ðây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được (thì tâm sẽ chuyên nhất). Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng: „Ðừng khởi vọng tưởng“; song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới vọng tưởng thì mình lại sanh thêm một vọng niệm; càng để ý tới nó thì nó càng tăng!😶

Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ. Hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm „A-Di-Ðà Phật“.😶

Vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất.😶

Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia.😶

Niệm Phật là tuy niệm mà không (chấp trước vào) niệm.😶

Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm, thì đều là chấp trước.🥵

Niệm Phật thì phải tùy duyên.😶

Phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật.😶

Không phải nói rằng: „Tôi cần niệm bao nhiêu, bao nhiêu hồng danh“, hoặc „Tôi đang niệm Phật, không thể làm việc được“, hoặc „Tôi đang bận rộn, chưa đi niệm Phật được. “ 🥵

Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật.😶

Ði, đứng, nằm, ngồi – nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật.😶

Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật.😶

Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội – một thứ Ðịnh không phải tầm thường.😶

Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng.🥶

Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi; chẳng lợi ích chút nào cả!🥶

Hỏi: Niệm đức Phật hay Bồ-tát nào thì tốt nhất?

Ðáp: Tất cả mọi đức Phật và Bồ-tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia: đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, Bồ-tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các Ngài nữa.🧿

Niệm Phật tới chỗ tâm định, thì tức là Thiền.😶

Nên nói: „Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ, Mười người tu, mười người thành.😶

Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ, Mười người tu, chín kẻ lạc đường!😪

Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật, thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại.😶

Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra.😓

Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi!😭

Nếu bạn biết dọn lòng trong sạch niệm Phật, thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật, Bồ-tát và cảnh giới thù thắng hiện ra.😶

Do đó, lúc còn sống bạn cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert