Trước và Sau Khi Thọ Giới☀️❄️

ĐẠO PHẬT

Trước và Sau Khi Thọ Giới☀️❄️

Trước và Sau Khi Thọ Giới

Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ Giới, thì rất dễ sanh tâm cống cao, ngã mạn.❌

 • Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia, rồi mù mù mờ mờ thọ Giới.
 • Thọ Giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thây đi, lết cái thây về.
 • Khi ở Giới-đàn, bạn hãy ít nói, ít cùng người khác trao đổi (hay phan duyên).
 • Hễ có thì giờ thì hãy lạy Phật, niệm Phật.

Khi đi thọ Giới, nếu bạn chịu khó, nhẫn nại, thì sẽ nhập Ðạo được.💝

 • Phàm chuyện gì (ở Giới-đàn) cũng rất đơn giản; bạn chớ cùng kẻ khác so sánh xem ai ăn ngon, ngủ tốt, hoặc chuyện này ra sao, chuyện nọ thế nào…
 • Thọ Giới là lúc học oai nghi, quy củ; chứ không phải là lúc bàn luận, nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp.

Sau khi đã thọ Giới,💯⚖️

 • Bạn phải hoàn toàn khác biệt so với lúc chưa thọ Giới.
 • Lấy Giới làm Thầy.
 • Làm thêm nhiều khổ-hạnh, quét sạch, sửa đổi hết mọi thói hư tật xấu, dứt tuyệt mọi ý nghĩ xấu ác.
 • Bạn phải luôn thường tụng Giới; như vậy mới không có những thứ ái tình yêu đương lăng nhăng.

Có Giới Luật câu thúc, kềm giữ, thì bạn mới không dễ làm điều sai, chuyện quấy.🌻

 • Thọ Giới là thọ sự nhẫn nhục.
 • Khi tai bạn nghe người ta chửi rủa hay khiêu khích, chọc tức mình, mà bạn chẳng để tâm vào, thì đó chính là Giới.

„Giới“ là giới nội (tự răn chế mình),💯☀️

 • Chứ không phải là giới ngoại (kềm chế kẻ khác).
 • Ngay lúc lòng bạn vừa dấy lên một ý niệm xấu ác, bạn hãy dùng Giới Luật để ngăn chặn nó lại.
 • Ðó gọi là lấy Giới làm Thầy.

Có đủ loại GIỚI, cho mỗi hoàn cảnh, có thể xem dưới đây:
https://thuvienhoasen.org/a2600/3-ty-ni-nhat-dung-thiet-yeu
https://thuvienhoasen.org/p18a2601/4-quy-son-canh-sach-van
https://thuvienhoasen.org/p18a2602/5-sa-di-luat-nghi-yeu-luoc
https://thuvienhoasen.org/p18a2603/6-sa-di-ni-luat-nghi-yeu-luoc 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert