Hạnh Nguyện💯💝🌼

ĐẠO PHẬT

Hạnh Nguyện💯💝🌼

Hạnh Nguyện

Thứ niệm thiện,☀️💎

 • Nghiệp thiện mình đem theo (từ kiếp trước) thì ít, mà niệm ác thì nhiều.
 • Bởi vậy, nay mình cần phải tu Khổ-hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng.
 • Vì thế, không nên tham ngủ, tham ăn…; phải quét cho sạch những thứ niệm xấu ấy! Có chánh niệm thì sẽ ít phiền não.

Khổ-hạnh là hạnh nguyện của lịch đại Tổ-Sư, của Ðức Phổ-Hiền, Văn-Thù, Quán-Âm, Ðịa-Tạng, các Ðại Bồ-tát. 😇 Ngày nay mình bắt chước, học theo gương các Ngài.

 • Tu Khổ-hạnh là để nuôi dưỡng cái nguyện; xem bạn có hay không có nguyện.
 • Kẻ ít nghiệp chướng thì mới có thể phát nguyện tu Khổ-hạnh.
 • Chư Phật, Bồ-tát thành Ðạo cũng bởi do nhờ nguyện.🙏

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình 💋👂👀

 • Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó; uống xong rồi mới biết mùi vị.
 • Có thực hành mới đảm bảo được việc tu là chân thật.
 • Ði, đứng, nằm, ngồi–bạn phải dùng nó để thể hội Phật Pháp.
 • Ngày tháng qua mau như tên bắn, chớ phóng dật!

„Một ngày đã qua, Mạng cũng giảm dần, Như cá cạn nước, Thử hỏi gì vui?“🎁⁉️

 • Mạng người vô thường–một hơi thở ra mà không vào lại, đời người tức hết!
 • Bởi vậy, mau mau dũng mãnh, tinh tấn; chớ buông lung, lơi lỏng!
 • Hãy coi việc niệm Phật là gấp rút, khẩn trương nhất!
 • Gia tài, của cải–mọi thứ ta chẳng đem theo khi sanh ra và cũng sẽ không mang theo lúc chết đi: „Mọi thứ chẳng đem đặng,Chỉ có nghiệp tùy thân.“

Ðừng nên vì những thứ ở ngoài thân mình mà lãng phí quãng đời trân quý của mình. ❌

Phải mau, sớm tu hành!💯💝

Nhân sinh quan ☸️

 • Có Bát Khổ–Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Cầu bất đắc (khổ do mong cầu mà không được toại ý), Ái biệt ly (khổ vì phải xa lìa người mình yêu thương), Oán tằng hội (khổ vì phải gần gũi người mình oán ghét), và Ngũ-ấm xí thạnh (khổ do bị tấm thân Ngũ-ấm này khống chế).
 • Nếu bạn có nguyện lực tu Khổ-hạnh thì sau này sẽ có chút thần thông, sẽ biết được chuyện này chuyện nọ.
 • Lúc ấy, tự mình cảm biết, tự mình làm chủ.

Nếu ai ai, 💝

 • cũng có nguyện tu Khổ-hạnh, thì ai ai cũng có thể thành Phật,
 • có thể được vãng sanh Tây Phương,
 • được hóa sanh từ hoa sen.
 • Các vị xuất gia thì tấm cà-sa chính là y áo Tây Phương đấy.

Cơm của kẻ xuất gia phải đạm bạc; coi đây chính là một Khổ-hạnh.🍀

Tu hành cần phải chịu cực khổ. Càng chịu cực khổ thì càng có điều tâm đắc.🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert