Ở Ðời Và Ði Tu 15

Ở Ðời Và Ði Tu 2/5🎀💝🍀

Người tu🍀 Chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân giận, si mê. Không nên có phong cách như người đời: ăn thì phải ăn ngon, ngủ thì phải ngủ đủ. Người tu tự gọi mình là “bần tăng” (sư nghèo), là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao…
Read more