Ở Ðời Và Ði Tu 4/5💎☀️🌼

ĐẠO PHẬT

Ở Ðời Và Ði Tu 4/5💎☀️🌼

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Người đời 🕷 🕸

 • Lấy khổ làm vui; đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả đặng con cháu.
 • Nghiệp chướng của các bạn chồng chất như núi cao; không xuất gia thì bạn nào có cảm giác tới nó.
 • Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp.
 • Người đời thì làm sao hiểu đặng, do đó họ cứ ngày ngày đeo đuổi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp – ngày ngày tạo nghiệp.
 • Ðến khi lâm chung, quỷ La-sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng đặng!

Người xuất gia 💝

 • Chúng ta tuy tu Khổ-hạnh, song nếu vừa làm, vừa niệm Phật, thì lâu ngày chày tháng, mình sẽ thể hội được mọi chuyện trong sáu nẻo luân hồi.
 • Khi ấy, mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia.
 • Niệm Phật nhiều, đủ, thì trí huệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ; đến khi già mình sẽ không sợ chết vì mình đã có một Thế-giới Cực-lạc ở Tây-phương để tới.
 • Người xuất gia thì đi con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới Thế-giới Cực-lạc.
 • Cổ nhân dạy: „Một tấc Ðạo, chín tấc ma“ (tức là Ðạo thì ít mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều).
 • Do đó, người tu càng tiến bước thì bao thứ ác niệm, thói hư tật xấu, từ nhiều đời trước sẽ nổi lên.
 • Lúc ấy, bạn phải càng chịu khó chịu khổ hơn nữa thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan.
 • Ðến khi lâm chung, sen vàng sẽ hiện ra rước bạn về Tây Phương.

Bây giờ mình không xuất gia tu hành, thì khi già mình cũng như cha mẹ mình: đầy rẫy phiền não, rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó, xuất gia là phải rồi! Các bạn không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của kẻ đi trước! 🙏(còn tiếp)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert