Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

ĐẠO PHẬT

Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

Sau khi xuất gia rồi 12
  • Trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi.
  • Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ.
  • Ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài.
  • Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi.

Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật. 🙏

Khi bạn khởi phiền não, buồn lo: 🤬

  • Chớ nên kiếm kẻ khác nói này nói nọ.
  • Nói lui nói tới, thế nào bạn cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng.
  • Tốt nhất là hãy lạy Phật cho nhiều để giải trừ phiền não.

Khi bạn khởi ý nghĩ xấu, đừng chấp trước nó: 🥶

  • Hãy tự nhủ thầm: „Mình không nên nghĩ ác!“
  • Không thể dùng hình phạt, bởi vì hình phạt chỉ làm tổn hại chính mình mà thôi.

Sự vật có tướng trạng thì dễ thấy. Việc vô hình vô tướng thì khó thấy (như nói thị phi…); ta cần có lòng cứng rắn, đừng để bị chúng lôi kéo. 😇

Hỏi: Có nghiệp mang theo thì làm sao khai trí huệ?

Ðáp: Niệm „Nam mô A-Di-Ðà Phật“ cho nhiều. 🙏

Thân thể giả dối của chúng ta khó tránh bệnh tật; song, thân bệnh là bệnh nhỏ. 👻

Có vọng tưởng, tham, sân, si mới là bệnh lớn. 👺 👹

Còn vọng tưởng là còn tiếp nối chuỗi luân hồi, không dứt được vòng sanh tử.( còn tiếp ) 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert