Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

ĐẠO PHẬT

Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

Khai-thị lúc Phật-thất

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc. 😇

Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt 👻

Cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt 👼

 • Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng (chấp trước).
 • Ðó chính là „bất sinh bất diệt“ vậy.
 • Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này.

Niệm Phật: 💎

 • Thì phải niệm niệm không xa rời Phật.
 • Niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ mỗi chữ đều phải rõ.
 • Tâm nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm – cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi Phật hiệu.
 • Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài; cứ nương theo tiếng niệm thì tâm sẽ tập trung, chuyên nhất.
 • Bất kể là „người niệm“ hay „tiếng niệm“, bất kể là „tôi niệm“ hay „bạn niệm“; đại-chúng ai cũng nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất.
 • Tây Phương Cực-Lạc lại cũng dựa theo tiếng niệm Phật này.

Khi đả Phật-thất: 🎯

 • Bạn chớ để cho ý niệm trần tục lôi kéo tâm mình.
 • Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này.

🗣 Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert