Thế nào là Quy y Tam Bảo?💎☀️

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Quy y Tam Bảo?💎☀️

Thế nào là Quy y Tam Bảo

Quy y, tiếng Phạn là Namo (Nam Mô), có nghĩa là trở về nương tựa.

Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. –Phật là đấng giác ngộ, sáng suốt và từ bi. –Pháp là con đường đưa chúng ta đến sự giải thoát. –Tăng là người đang thực hành pháp giải thoát của Phật, hướng dẫn chúng ta trên bước đường tu đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật, là trở về nương tựa vào đức Phật A Di Đà.

Quy y Phật là luôn nhớ tưởng đến Phật, niệm danh hiệu Phật, trở về với Phật tánh sáng suốt của chính mình.

Quy y Pháp là luôn nhớ tưởng đến chánh pháp của Phật, thường đọc tụng kinh điển, phát huy các đức hạnh từ bi, nhẫn nhục, bố thí, tha thứ, buông xả.

Quy y Tăng là luôn nhớ tưởng, tôn kính, tu tập theo sự khuyến dẫn đúng đắn của chư Tăng Ni và cùng hòa hợp vào chân tánh thanh tịnh của chính mình.

  • Khi đã quy y Phật, mình là con của Phật, tu theo hạnh của Phật, sẽ không bị đọa vào Địa ngục.
  • Khi đã quy y Pháp, mình tu tập theo chánh pháp, sẽ không bị đọa làm Ngạ quỷ.
  • Khi đã quy y Tăng, mình tu tập theo sự hướng dẫn và khuyến tấn của chư Tăng Ni, sẽ không bị đọa làm Súc sanh. 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert