Monat: Mai 2020

ĐẠO PHẬT

Tam Học

Tam Học 😇 😶 💎

Giới là những điều răn cấm của Phật dạy, để tránh vướng mắc vào lầm lỗi. Định, thuộc về tâm linh, là giữ tâm cho chuyên nhất, không để bị loạn náo bởi vọng tưởng điên đảo hoặc ngoại cảnh chi phối. Huệ là sự nhận thức sáng suốt, trí tuệ chiếu soi, hướng về…
Read more

Thế nào là Tư hoặc

Thế nào là Tư hoặc? 🤬 🥶 🤯

Tư hoặc là 4 món phiền não ăn sâu vào gốc rễ tâm tánh của con người qua muôn ngàn kiếp trước. Đó là tham, sân, si, mạn (tham đắm, giận dữ, si mê, kiêu mạn), do sự mê đắm chấp ngã mà có, còn gọi là Tứ Độn Sử (4 món phiền não gốc rễ). Đấy…
Read more

Thế nào là Kiến hoặc

Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

Kiến hoặc là 10 món phiền não do sự chấp trước vào thân và cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lầm. Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên phương diện ý thức. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến,…
Read more

Thế nào là Tam giới

Thế nào là Tam giới? 🎁 🎈 💭

Đó là 3 cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. – cõi Dục: cảnh giới của dục vọng, đó là các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La, Người, và những cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. – cõi Sắc: cảnh…
Read more

Thế nào là Ba nghìn cõi đại thiên thế giới

Thế nào là Ba nghìn cõi đại thiên thế giới?🌎 🌍 🌏

Ba nghìn cõi đại thiên thế giới (tam thiên đại thiên thế giới) là nhiều vô số thế giới, là 1 tỷ tiểu thế giới của tất cả chư Phật. Thế giới chúng ta đang sống đây là một thái dương hệ (chỗ có ánh sáng mặt trời). Một thái dương hệ tương đương với…
Read more

Thế nào là Ngũ trược ác thế

Thế nào là Ngũ trược ác thế? 🔥

Ngũ trược ác thế là 5 thứ nhơ đục ở cõi thế gian Ta Bà khổ lụy và hiểm ác: – Thời đại biến đổi không ngừng (kiếp trược) – Sự thấy biết sai lầm, tà bậy (kiến trược) – Những si mê, tham đắm, thù hận (phiền não trược) – Sự luân hồi sanh…
Read more

Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên

Thế nào là Thập Nhị Nhân Duyên? 🔄 ♻️ ⏳

Thập Nhị Nhân Duyên là vòng quay tiến trình của Sanh Tử. Tất cả là 12 yếu tố lệ thuộc vào nhau, tác động với nhau. Có nghĩa là sự phát sanh của trạng thái nầy tùy thuộc vào sự sanh khởi của trạng thái trước đó. – Nguyên nhân chính làm chuyển động sự…
Read more

Thế nào là Ngũ nghịch

Thế nào là Ngũ nghịch? 👹 ⛔️

Ngũ nghịch là 5 trọng tội ác nghịch, trái với đạo lý: – giết cha – giết mẹ – giết các bậc Thánh (A La Hán) – nhiễu phá sự hòa hợp của Tăng (Ni) chúng – làm cho thân Phật chảy máu Người phạm vào 1 trong 5 trọng tội ác nghịch trên Sẽ…
Read more

Thế nào là Nhân Quả

Thế nào là Nhân Quả? 🍊 🐣 🌞

Nhân Quả là nguyên nhân và kết quả. Hễ gieo nhân gì thì gặp quả đó. Nếu không có nhân thì không có quả. Trồng nhân tốt thì được quả tốt. Trồng nhân xấu thì bị quả xấu. Làm việc thiện thì được quả thiện. Làm việc ác thì bị quả ác. Sự chuyển tiếp…
Read more

Thế nào là Luân Hồi

Thế nào là Luân Hồi? ♻️ 🌐 🌀

Luân Hồi là bánh xe quay vòng và liên tục Tác động trên mọi người và mọi loài Dựa trên lý Nhân Quả mà chuyển tiếp Từ Nhân thành ra Quả, từ Quả thành ra Nhân mới Du hành liên tục qua 6 cõi: Địa ngục, Ngạ quỷ*, Súc sanh, A Tu La**, Người, Trời…
Read more