Thế nào là Nghiệp Báo? 🍐🍑🍒

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Nghiệp Báo? 🍐🍑🍒

Thế nào là Nghiệp Báo?
  • Nghiệp là hành động có tác ý, nghĩa là có ý muốn làm như vậy.
  • Những hành động có sự chỉ đạo của tâm thức thì sẽ tạo Nghiệp.
  • Những hành động vô ý mà làm thì không tạo Nghiệp.
  • Nghiệp được tạo ra từ những biểu hiện qua hành động (gọi là thân nghiệp), qua lời nói (gọi là khẩu nghiệp), qua ý nghĩ (gọi là ý nghiệp).

Những ác nghiệp tạo ra trong ý mà nếu được ngăn lại, sám hối, tẩy trừ, đoạn diệt, thì tâm sẽ trở lại trong sạch và không tạo ý nghiệp.

Nhưng nếu tà ý đó được thể hiện ra lời nói, qua hành động, thì sẽ tạo ra Nghiệp.

  • Một hành động xấu thì tạo ra một thân nghiệp xấu.
  • Một lời nói ác thì tạo ra một khẩu nghiệp ác.
  • Một ý tưởng tà bậy thì tạo ra một ý nghiệp xấu.
  • Nghiệp tốt thì sẽ thành Quả tốt.
  • Nghiệp xấu thì sẽ thành Quả xấu.

Đó gọi là Nghiệp Báo, dựa trên định luật Nhân Quả.

  • Sự báo ứng của Nghiệp (gọi là Nghiệp báo) sẽ ngay trong kiếp hiện tại nầy (gọi là Hiện nghiệp), hoặc có thể sẽ là ở kiếp sau, hoặc những kiếp mai sau nào đó, tùy theo cái sức của Nghiệp đó nặng hoặc nhẹ, tùy theo cái phước đã được tích lũy từ nhiều kiếp trước của người đã gây ra Nghiệp, mà việc trả Nghiệp sẽ đến nhanh, hoặc chậm (gọi là Hậu nghiệp).

Có 2 thứ Nghiệp báo:

Biệt nghiệp: nghiệp do riêng mình tạo ra và chỉ riêng mình sẽ nhận lấy nghiệp báo ấy.

Cộng nghiệp (còn gọi là Đồng nghiệp): nghiệp do mình tạo ra và người khác cũng có ít nhiều nghiệp duyên trong đó, hoặc do người khác tạo ra và mình cũng gây tạo những nghiệp tương tự như vậy, thì mình và nhiều người sẽ cùng chịu ảnh hưởng chung của nghiệp báo ấy. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert